ภาพและกิจกรรมผู้บริหาร

นายธนวัฒน์ ปิ่นแก้ว

ผู้อำนวยการสถาบันการพัฒนาชุมชน

สถาบันการพัฒนาชุมชน

กรมการพัฒนาชุมชน

“เป็นสถาบันชั้นนำระดับประเทศด้านการพัฒนาชุมชน”

ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม

พช. ร่วมประชาคมขอใช้พื้นที่ “ทุ่งบางกระชา” จำนวน 736 ไร่ ตำบลบางสมบูรณ์, บางลูกเสือ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จัดตั้ง “สถาบันเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน” เป็นศูนย์การเรียนรู้แก่ประชาชน

23 กันยายน 2564 /

17:08 น.

หนังสือสั่งการ/หนังสือแจ้งเวียน

ทุนฝึกอบรม ศึกษาต่อ

หลักสูตรการฝึกอบรม ประชุม/สัมมนา

หลักสูตรการศึกษาต่อ ใน/ต่างประเทศ