ศูนย์ข้อมูลงานวิจัยและพัฒนา

"I think, therefore I am." - "ฉันคิด...ดั่งนั้นฉันจึงมีอยู่"

ในการหาความรู้ที่แน่นอนทุกสิ่งทุกอย่างสงสัยได้ทั้งสิ้น สิ่งที่เราเห็น สิ่งที่เราคิด สิ่งที่เราจินตนาการ ความสงสัย นั่นเองเป็นสิ่งที่มีอยู่อย่างแน่นอน เราสงสัยต่อสิ่งใด ๆ เท่ากับเป็นการยืนยันว่าความสงสัยของเรามีอยู่ เกิดความสงสัยก็คือเราเกิดความคิด ความคิดก็ต้องมีผู้คิด แสดงว่าผู้คิดต้องมีอยู่ จึงสรุปได้ว่าเมื่อ “ฉันคิด...ดั่งนั้นฉันจึงมีอยู่” (I think, therefore I am)

WHAT WE DO...

ภารกิจของกลุ่มงานวิจัยและพัฒนา

การศึกษาวิจัย

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์-FullPaper
การศึกษาวิจัยงานและภารกิจของกรมการพัฒนาชุมชน เพื่อสนับสนุนและสร้างผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับกรมการพัฒนาชุมชน

การให้บริการทางวิชาการ

การให้บริการทางวิชาการในมิติของงานวิจัย แก่หน่วยงานและประชาชนทั่วไป

สร้างนวัตกรรม

การสร้างนวัตกรรมใหม่ จากงานวิจัยและการค้นพบ เพื่อพัฒนาและยกระดับประสิทธิภาพ ในมิติภารกิจงานของกรมการพัฒนาชุมชน

ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ ผลงานวิจัยของกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมกับ สำนักงานวิจัยแห่งชาติ (วช.) เพื่อสร้างสังคมแห่งการวิจัย

นักวิจัยกรมการพัฒนาชุมชนมีจำนวนมากกว่า 100 ท่านขึ้นไป

ผลงานวิจัยกรมการพัฒนาชุมชนมีจำนวนมากกว่า 50 ผลงานขึ้นไป

นวัตกรรมของกรมการพัฒนาชุมชนมีจำนวนมากกว่า 20 นวัตกรรมขึ้นไป

ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนในพื้นที่ทั่วประเทศมีจำนวน 11 แห่ง

การบริการของเรา...

การให้บริการข้อมูล/งานวิจัยของเรา

ทะเบียนงานวิจัย ศูนย์ข้อมูลงานวิจัยและพัฒนา

การศึกษาวิจัย

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย

วารสารเครือข่ายวิชาการและข่าวประชาสัมพันธ์การวิจัย

การวิเคราะห์การจัดการองค์กรและการเข้าถึงเว็บเพจศูนย์ข้อมูลงานวิจัยและพัฒนา สถาบันการพัฒนาชุมชน ฉบับอิเล็กทรอนิกส์ (e-Book)

ข่าวสารล่าสุดของสถาบันการพัฒนาชุมชน...

ติดตามข่าวสารล่าสุดของสถาบันการพัฒนาชุมชน

ภาคีเครือข่ายการวิจัย

ติดต่อลงผลงาน ได้ที่ workgrouprd01@gmail.com

(Visited 1 times, 1 visits today)