กิจกรรมการฝึกอบรมหลักสูตรครูฝึกระดับอำเภอในการขับเคลื่อนการน้อมนำหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต (way of life) รุ่นที่ 2 ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี

07 มิถุนายน 2560 /

09:44 น.