รายละเอียดงานภารกิจ

บริการด้านวิชาการ

ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ ด้านหลักสูตร การติดตาม/การสร้างความเข้าใจ

สร้างและพัฒนาหลักสูตรผู้นำอาสาสมัคร และบุคคลภายนอก

ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรการฝึกอาชีพ ของศูนย์ทั้ง11 ศูนย์และ วิทยาลัยพัฒนาชุมชน

หลักสูตรและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง

 

บริการด้านประชาสัมพันธ์

บริการด้านข้อมูล ข่าวสาร โครงการผู้นำการเปลี่ยนแปลง งานหลักสูตร

(Visited 1 times, 1 visits today)