E-Book งานพัฒนาชุมชน

ชั้นหนังสือ : หนังสือตำนานกรมการพัฒนาชุมชน

📖 เล่มที่ 1 : 45 ปี กรมการพัฒนาชุมชน :เปลี่ยนแปลงเพื่อประชาชน
📖 เล่มที่ 2 : 46 ปี กรมการพัฒนาชุมชน จากคลองหลอด สู่แจ้งวัฒนะ
📖 เล่มที่ 3 : 50 ปีกรมการพัฒนาชุมชน อุทิศตน พัฒนาคน สร้างชุมชนให้ยั่งยืน

📖 เล่มที่ 4 : พช.คืออะไร
📖 เล่มที่ 5 : คู่มือปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน
📖 เล่มที่ 6 : คู่มือพัฒนากร ด้านสันทนาการ
📖 เล่มที่ 7 : คู่มือการประชุมปฐมนิเทศงานพัฒนาชุมชน เขตพัฒนาเปิดใหม่
📖 เล่มที่ 8 : ที่ระลึกคล้ายวันสถาปนากระทรวงมหาดไทย
📖 เล่มที่ 9 : พัฒนาชนบทในประเทศไทย
📖 เล่มที่ 10 : การสร้างพลังชุมชน โดยขบวนการพัฒนาชุมชน
📖 เล่มที่ 11 : การบริหารงานพัฒนาชนบท
📖 เล่มที่ 12 : คู่มือและประมวลการสอนสำหรับวิทยากร เล่ม 1
📖 เล่มที่ 13 : วารสารพัฒนาชุมชน 1
📖 เล่มที่ 14 : วารสารพัฒนาชุมชน 2
📖 เล่มที่ 15 : วารสารพัฒนาชุมชน 3
📖 เล่มที่ 16 : วารสารพัฒนาชุมชน 4

ชั้นหนังสือที่ 3 : องค์ความรู้ /สรุปผล /บทเรียนโครงการ จากศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน

📖 เล่มที่ 1 : ถอดบทเรียนการบริหารโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบฯ โคก หนอง นา พช. จังหวัดร้อยเอ็ด
📖 เล่มที่ 2 : KM การบริหารโคกหนองนา อ.แวงใหญ่
📖 เล่มที่ 3 : ถอดบทเรียนความสำเร็จ ศูนย์เรียนรู้ "เฮือนฮ่วมแฮง และ โคก หนอง นา พช." จังหวัดอุบลราชธานี
📖 เล่มที่ 4 : สรุปผล กิจกรรมที่ 1 ฝึกอบรมเพิ่มทักษะระยะสั้น ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง

📖 เล่มที่ 5 : สรุปผล กิจกรรมที่ 1 ฝึกอบรมเพิ่มทักษะระยะสั้น (หลักสูตร CLM) ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก
📖 เล่มที่ 6 : สรุปผล กิจกรรมที่ 1 ฝึกอบรมเพิ่มทักษะระยะสั้น (หลักสูตร HLM) ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก
📖 เล่มที่ 7 : สรุปผล กิจกรรมที่ 1 ฝึกอบรมเพิ่มทักษะระยะสั้น (หลักสูตร เจ้าหน้าที่ พช.) ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก
📖 เล่มที่ 8 : บ้านพอเพียง 30 ตรว. ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก
📖 เล่มที่ 9 : สรุปผล กิจกรรมที่ 1 ฝึกอบรมเพิ่มทักษะระยะสั้น ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี
📖 เล่มที่ 10 : องค์ความรู้เอามื้อสามัคคี ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก
📖 เล่มที่ 11 : องค์ความรู้การฝึกอบรมพัฒนากรก่อนประจำการ รุ่น 116 ภาควิชาการ (แบบ Mind mapping) ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก
📖 เล่มที่ 12 : ผู้นำการพัฒนา ปี 2559

 

 

 

ชั้นหนังสือที่ 4 : คู่มือการเงิน จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

📖 เล่มที่ 1 : Link และ QR Code การจัดซื้อ จัดจ้าง ภาครัฐ ตาม พรบ.ปี 60
📖 เล่มที่ 2 : คู่มือปฏิบัติการตามพรบ.จัดซื้อ จัดจ้าง พัสดุภาครัฐ ปี 2560
📖 เล่มที่ 3 : คู่มือค่าเช่าบ้านข้าราชการ
📖 เล่มที่ 4 : คู่มือค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม
📖 เล่มที่ 5 : คู่มือค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ
📖 เล่มที่ 6 : คู่มือการเบิกจ่ายเงินจากคลัง
📖 เล่มที่ 7 : คู่มือเงินนอกงบประมาณ
📖 เล่มที่ 8 : คู่มือการจัดทำประมาณการโดยวิธี Management
📖 เล่มที่ 9 : คู่มือเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
📖 เล่มที่ 10 : คู่มือการปฏิบัติงานด้านระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ GFMIS (ข้อมูลหลักผู้ขาย)
📖 เล่มที่ 11 : คู่มือสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ
📖 เล่มที่ 12 : เงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง
📖 เล่มที่ 13 : สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร

 

 

ชั้นหนังสือที่ 6 : คู่มือการปฏิบัติงาน / กระบวนการ โคก หนอง นา พช.

📖 เล่มที่ 1 : (18 มี.ค. 64) : คำแนะนำการขุดปรับพื้นที่ ตามหลักวิศวกรรมโคกหนองนา
📖 เล่มที่ 2 : (8 เม.ย. 64) : ที่ มท 0403.5/ว 938 เรื่องการปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานกระบวนงาน การจัดซื้อ/จัดจ้าง โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล"

🔖 รายการปรับปรุงแก้ไขคู่มือการปฏิบัติงานกระบวนงานการจัดซื้อ/จัดจ้าง
🔖 วิธีการคำนวนหาปริมาตรดินขุด
🔖 ข้อกำหนดทั่วไป การใช้งานแบบมาตรฐานฯ
🔖 แนวทางสนับสนุนการออกแบบและควบคุมงาน
🔖 คู่มือการใช้แบบมาตรฐานในการทำงานปรับรูปแปลงที่ดิน

📖 เล่มที่ 3 : (14 มิ.ย. 64) : ที่ มท 0409.2/ว 1636 เรื่องการปรับปรุงแบบมาตรฐานโคก หนอง นา โมเดล และคู่มือการใช้แบบมาตรฐานในการทำงานปรับรูปแบบแปลงที่ดิน

🔖 แบบมาตรฐานฉบับปรับปรุง (แบบสัดส่วนพื้นที่ และแบบ Catalog) พร้อมแนบรายการแก้ไข
🔖 คู่มือการใช้แบบมาตรฐานในการทำงานปรับรูปแบบแปลงที่ดิน ฉบับปรับปรุง
🔖 เอกสาร ถาม - ตอบ ในการดำเนินโครงการฯ

ชั้นหนังสือที่ 7 : คู่มือ การพัฒนาองค์การสู่ระบบราชการ 4.0

จาก กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมการพัฒนาชุมชน (กพร.)

📖 เล่มที่ 1 : แผนที่ยุทธศาสตร์
📖 เล่มที่ 2 : การบริหารความเสี่ยง
📖 เล่มที่ 3 : คู่มือการประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐ (P M Q A)
📖 เล่มที่ 4 : การจัดการความรู้
📖 เล่มที่ 5 : การกำหนดตัวชี้วัดระดับบุคคล
📖 เล่มที่ 6 : การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน
📖 เล่มที่ 7 : การตลาดสำหรับภาครัฐ
📖 เล่มที่ 8 : ระบบงานหลัก : ระบบงานบริหารกองทุนชุมชน
📖 เล่มที่ 9 : ระบบงานหลัก: ระบบงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
📖 เล่มที่ 10 : ระบบงานหลัก : ระบบงานเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน
📖 เล่มที่ 11 : ระบบงานสนับสนุน :ระบบงานบริหารทรัพยากรบุคคล

ชั้นหนังสือที่ 8 : คู่มือ ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้งานพัฒนาชุมชน

📖 เล่มที่ 1 : คู่มือ ผู้เอื้ออำนวยกระบวนการ
📖 เล่มที่ 2 : เครื่องมือสำหรับการทำงานพัฒนาชุมชน
📖 เล่มที่ 3 : เครื่องมือส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ เพื่อการบริหารจัดการชุมชน
📖 เล่มที่ 4 : กระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างยั่งยืน
📖 เล่มที่ 5 : ระบบบริหารจัดการชุมชนและกระบวนการชุมชนในการจัดทำแผนชุมชน
📖 เล่มที่ 6 : ระบบและวิธีทำงานพัฒนาชุมชน ปี 2547
📖 เล่มที่ 7 : การสอนงานและระบบพี่เลี้ยง Coaching and Mentoring (กจ. ปี 2560)
📖 เล่มที่ 8 : คู่มือการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ปี 2552
📖 เล่มที่ 9 : พัฒนาชุมชนอย่างไรจึงมีคุณภาพและยั่งยืน ปี 2536
📖 เล่มที่ 10 : นักพัฒนาภาคประชาชน :พลังทวีคูณของชุมชน เล่ม 2
📖 เล่มที่ 11 : เครื่องมือส่งเสริมการมีส่วนร่วม ปี 2541

ห้องสมุด E-Book ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน

.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน  web counter

(Visited 1 times, 1 visits today)