KM-แนวทางขุดปรับพื้นที่

แนวทางปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการขุดดิน

ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา พช." และโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

การขุดดินและถมดินโครงการ "โคก หนอง นา โมเดล" และโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ที่ดำเนินการโดย กรมการพัฒนาชุมชน ตามแบบมาตรฐานการขุดดินและถมดิน ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และสมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงเป็นการดำเนินการ โดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายและได้กำหนดมาตรการในการป้องกันอันตรายไว้แล้ว จึงเข้าข้อยกเว้นตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 มาตรา 5 ที่กำหนดให้พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 มิให้ใช้บังคับแก่การขุดดินและถมดิน ซึ่งกระทำโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายอื่น ที่ได้กำหนดมาตรการในการป้องกันอันตรายไว้ตามกฎหมายนั้นแล้ว

รายละเอียดตาม สำเนาหนังสือกรมโยธาธิการและผังเมือง ที่ มท 0710/4723 ลงวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2564

.

แบบขุดปรับรูปแบบแปลง

.

New ! 💎 การทำแบบประกอบสัญญา จากแบบมาตรฐาน Catalog ด้วย PowerPoint

Download : PowerPoint การทำแบบประกอบสัญญา


New !
💎 โคก หนอง นา 1 ไร่ บอกขนาด ความลึก และ Slope ละเอียด

 

💎 แนะนำตัวและอธิบายเรื่องหลักการพื้นฐานของการออกแบบโคกหนองนาโมเดล

รวมคลัง VDO

New ! 💎 สาธิตการวางผังกริดไลน์และเตรียมการก่อนขุด อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย

New ! 💎 คู่มือคุมงาน [Specification] พร้อมวิธีคิดพื้นที่ โคก หนอง นา 3 ไร่ - ดินทราย สัดส่วนพื้นที่ 1 ต่อ 2

New ! 💎 บันทึกการประชุม :สร้างความเข้าใจการขับเคลื่อน โคก หนอง นา พช. อ.รักษ์เผ่า พลรัตน์ (อ.ป้ำ) ณ สพจ.เพชรบูรณ์ (17 เม.ย.64)

💎 การเตรียมผังก่อนการขุด การตีกริดไลน์ การสร้างจุด BM และ GL +/- 0.00

💎 แนะนำตัวและอธิบายเรื่องหลักการพื้นฐานของการออกแบบโคกหนองนาโมเดล

💎 การคำนวณปริมาตรดินขุด หนองตามแบบมาตรฐาน พช. โดย ชมรมโคกหนองนา วิศวะ ม.ขอนแก่น

💎 อธิบายเรื่องคู่มือและวิธีการคำนวณปริมาณดินในการขุด

💎 ช่วงถามตอบ

(Visited 1 times, 1 visits today)