KM-มาตรฐานทางจริยธรรม

VDO 01 ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ

VDO 02 ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี และความรับผิดชอบต่อหน้าที่

VDO 03 ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง ชอบธรรม

VDO 04 ยึดถือประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง

VDO 05 มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน

VDO 06 ไม่เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม

VDO 07 ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ

จำนวนผู้เข้าใช้งาน  web counter

(Visited 1 times, 1 visits today)