KM ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบ 32 แห่ง

 

ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา พช.

 

ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน 11 แห่ง

🔴 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี  ❤️ (ความภาคภูมิใจ

🔴 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี ❤️ (ความภาคภูมิใจ

🔴 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี ❤️ (ความภาคภูมิใจ)

🔴 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี ❤️ (ความภาคภูมิใจ)

🔴 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง ❤️ (ความภาคภูมิใจ

🔴 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนพิษณุโลก ❤️ (ความภาคภูมิใจ)  

🔴 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี ❤️ (ความภาคภูมิใจ

🔴 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช ❤️ (ความภาคภูมิใจ

🔴 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนยะลา ❤️ (ความภาคภูมิใจ)

🔴 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก ❤️ (ความภาคภูมิใจ)

🔴 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา ❤️ (ความภาคภูมิใจ

จุดขยายผลพื้นที่ต้นแบบฯ 21 แห่ง

🔵 วิทยาลัยการพัฒนาชุมชน

🔵 ศูนย์พัฒนาอาชีพซำผักแพรว จังหวัดสระบุรี

🔵 ชุมชนบ้านบางพุทรา อ.ราชสาสน์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

🔵 ชุมชนบ้านหนองบอน อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์

🔵 ศูนย์สารภีท่าช้างจังหวัดอุบลราชธานี

🔵 ชุมชนบ้านวังอ้อ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

🔵 ชุมชนบ้านนาเรียง อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี

🔵 ศูนย์ฝึกอาชีพบ้านฝั่งแดง จังหวัดสกลนคร

🔵 ศูนย์สารภีขัวมุง จังหวัดเชียงใหม่

🔵 ชุมชนกัลยานิวัฒนา อำเภอกัลยานิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่

🔵 ชุมชนแม่แจ่ม อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

🔵 ชุมชนบ้านแม่ฮ่าง อำเภองาว จังหวัดลำปาง

🔵 ชุมชนต้นน้ำน่าน จังหวัดน่าน

🔵 ชุมชนบ้านดอยฮาง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

🔵 ชุมชนริมกก ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

🔵 ชุมชนบ้านพะกอยวา อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก

🔵 ชุมชนอุ้มผาง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก

🔵 ศูนย์พัฒนาอาชีพหนองบัว จังหวัดกาญจนบุรี

🔵 ชุมชนวัดทิพย์สุคนธาราม จังหวัดกาญจนบุรี

🔵 ชุมชนบ้านปิล๊อคคี่ อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

🔵 ศูนย์สารภีละงู จังหวัดสตูล

(Visited 1 times, 1 visits today)