KM การพัฒนาศูนย์เรียนรู้

สร้างพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบล และพัฒนาพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับครัวเรือน

หลักการออกแบบทางภูมิสังคม และหลักกสิกรรมธรรมชาติ

ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ

ตั้งอยู่บริเวณบ้านท่าด่าน ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครนายก เป็นศูนย์นิทรรศการที่รวบรวมข้อมูล และกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อาทิ ด้านการเกษตร ด้านปศุสัตว์ ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านพลังงาน ที่ทรงมุ่งการพัฒนาด้วยการแก้ไขปรับปรุงคุณภาพ

ของ คน ดิน น้ำ ป่า อย่างเป็นระบบ  โดยสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนาร่วมกับสมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัย

E-Book 11 ฐานเรียนรู้ ในศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ

อ่านแบบ E-Book   >  https://anyflip.com/bookcase/hckof

หลักการออกแบบพื้นที่ โดย อ.ปัญญา ปุลิเวคินทร์

📽 VDO องค์ความรู้ของศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ

📌 ประวัติความเป็นมาศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ          📌 พิพิธภัณฑ์แสง สี เสียง

ศึกษาข้อมูลศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ จังหวัดนครนายก เพิ่มเติมได้ที่ 👉🏾  https://bhumirak.com/

แนวทางปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการขุดดิน

ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา พช." และโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

การขุดดินและถมดินโครงการ "โคก หนอง นา โมเดล" และโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ที่ดำเนินการโดย กรมการพัฒนาชุมชน ตามแบบมาตรฐานการขุดดินและถมดิน ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และสมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงเป็นการดำเนินการ โดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายและได้กำหนดมาตรการในการป้องกันอันตรายไว้แล้ว จึงเข้าข้อยกเว้นตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 มาตรา 5 ที่กำหนดให้พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 มิให้ใช้บังคับแก่การขุดดินและถมดิน ซึ่งกระทำโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายอื่น ที่ได้กำหนดมาตรการในการป้องกันอันตรายไว้ตามกฎหมายนั้นแล้ว

รายละเอียดตาม สำเนาหนังสือกรมโยธาธิการและผังเมือง ที่ มท 0710/4723 ลงวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2564

.

แบบขุดปรับรูปแบบแปลง

.

New ! 💎 การทำแบบประกอบสัญญา จากแบบมาตรฐาน Catalog ด้วย PowerPoint

Download : PowerPoint การทำแบบประกอบสัญญา


New !
💎 โคก หนอง นา 1 ไร่ บอกขนาด ความลึก และ Slope ละเอียด

💎 การเตรียมผังก่อนการขุด การตีกริดไลน์ การสร้างจุด BM และ GL +/- 0.00


💎 แนะนำตัวและอธิบายเรื่องหลักการพื้นฐานของการออกแบบโคกหนองนาโมเดล

จำนวนผู้เข้าใช้งาน  web counter

(Visited 1 times, 1 visits today)