KM พัฒนาคน

เอกสารการฝึกอบรม

📓 คู่มือการดำเนินงานตามหลักทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา พช."

 

คู่มือการอบรมกิจกรรมที่ 1 ฝึกอบรมระยะสั้น หลักสูตรกสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง โคก หนอง นา พช.

📖 อ่านแบบ E-Book (5 เล่ม)

คลังวิดีโอ

จำนวนผู้เข้าใช้งาน  web counter

(Visited 1 times, 1 visits today)