25 มีนาคม 2563 : นำเสนองานวิจัยศึกษารูปแบบการทำงานของพัฒนากรที่ส่งผลให้ชุมชนเข้มแข็ง

 

25 มีนาคม 2563 : นำเสนองานวิจัยศึกษารูปแบบการทำงานของพัฒนากรที่ส่งผลให้ชุมชนเข้มแข็ง
……………………………………………………………………………………
สถาบันการพัฒนาชุมชน นำเสนอร่างผลการศึกษาโครงการศึกษารูปแบบการทำงานของพัฒนากรที่ส่งผลให้ชุมชนเข้มแข็ง ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมี นายนิวัติ น้อยผาง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธาน ผู้เชียวชาญ ผู้ตรวจราชการกรม และผู้อำนวยการสำนัก ศูนย์ กอง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ร่วมรับฟังและเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม เพื่อให้งานวิจัยเกิดความสมบูรณ์ ณ ห้องประชุม 5002 กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)