พิธีปิด และมอบวุฒิบัตรพร้อมเข็มวิทยฐานะแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรม ตามโครงการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หลักสูตรพัฒนากรก่อนประจำการ รุ่นที่ 120

พช. มุ่งมั่นสร้างนักพัฒนา เพื่อพี่น้องประชาชน ตามโครงการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
หลักสูตรพัฒนากรก่อนประจำการ รุ่นที่ 120
“นักพัฒนาเก่ง ดี มีคุณธรรม จิตใจอาสา”
วันที่ 24 มีนาคม 2565

นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เป็นประธานพิธีปิด และมอบวุฒิบัตรพร้อมเข็มวิทยฐานะแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรม ตามโครงการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หลักสูตรพัฒนากรก่อนประจำการ รุ่นที่ 120 จำนวน 50 คน โดยมีคณะผู้บริหารส่วนกลาง จังหวัดชลบุรี ร่วมพิธี ณ วิทยาลัยการพัฒนาชุมชน อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

นายสมคิด จันทมฤก กล่าวว่า ขอแสดงความยินดีกับพัฒนากรใหม่ทุกท่าน ที่ผ่านการฝึกอบรม หลักสูตรพัฒนากรก่อนประจำการ รุ่นที่ 120 ที่มุ่งมั่นพัฒนาตนเอง เพื่อเป็นข้าราชการที่ดี โดยการนำความรู้ทักษะและประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปปรับใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามวิสัยทัศน์กรมการพัฒนาชุมชนที่ว่า “เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565”

สิ่งแรกที่อยากจะให้พวกเราตระหนักในการลงไปปฏิบัติหน้าที่ คือต้องมีความซื่อตรง ซื่อสัตย์ต่อครอบครัวเพื่อที่จะได้เป็นฐานของชีวิต ถ้าครอบครัวมีความสุข ตัวเราก็จะมีความสุข เรื่องที่สองคือการยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม โดยการ “ครองตน ครองคน ครองงาน” มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดีและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีการบริหารจัดการชีวิตให้เกิดความสมดุล และไม่ทิ้งการพัฒนาตนเองให้มีความพร้อมในด้านความรู้ มีทักษะที่จำเป็น มีสมรรถนะที่เหมาะ และมีจิตใจอาสา สร้างสมดุลชีวิตในการทำงานควบคู่ไปกับครอบครัวที่อบอุ่นและสุขภาพที่แข็งแรง

ท้ายที่สุด ด้วยความปรารถนาดี และอยากเป็นกำลังใจให้กับน้อง ๆ พัฒนากร รุ่น 120 ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติ และขอฝากข้อคิดในการทำงานคือ “เรียบง่ายได้สาระ ทำปัจจุบันให้ดีที่สุด” ทำให้ทุกอย่างให้ง่าย แต่ต้องได้สาระและมีเนื้องาน สำคัญที่สุดคือทำปัจจุบันให้ดีที่สุด ในการสร้างความเข้มแข็งให้กับทุกครัวเรือนในพื้นที่ ที่เรารับผิดชอบด้วยความสุข และมีเป้าหมายในชีวิตการทำงานว่า เราจะทำให้พี่น้องประชาชนมีความสุข และเราจะทำให้ตัวเราเป็นที่รักของผู้พบเห็น และมีความเจริญก้าวหน้า ข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชนต้องไม่ทิ้งพื้นที่ โดยใช้หลักการ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา”คือ เข้าใจงาน เข้าถึงพื้นที่ และพัฒนางานให้เต็มความสามารถ สร้างมิตรภาพกับชุมชนและเครือข่ายการพัฒนา มีความเสียสละใกล้ชิดพี่น้องประชาชน “หัวใจของการทำงานให้ประสบผลสำเร็จ คือ ความมุ่งมั่นและตั้งใจ” และเชื่อมั่นว่า น้อง ๆ พัฒนากร รุ่นที่ 120 ทุกคนพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการในบทบาทของพัฒนากร ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ขอให้ทุกคนจงยึดมั่นในหลักการปรัชญาและกระบวนการพัฒนาชุมชน ทำงานติดพื้นที่ รักชาวบ้าน ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความวิริยะอุตสาหะ เป็นนักพัฒนาที่สร้างศรัทธาให้กับพี่น้องประชาชน ในนามกรมการพัฒนาชุมชนได้อย่างภาคภูมิ

จากคำกล่าวรายการของ นายธนวัฒน์ ปิ่นแก้ว ผู้อำนวยการสถาบันการพัฒนาชุมชน การฝึกอบรมครั้งนี้ได้ดำเนินการฝึกอบรมอย่างเข้มข้น โดยดำเนินการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 14 กุมภาพันธ์ – 25 มีนาคม 2565 แบ่งเป็น 3 ภาคการเรียนรู้ คือ ภาควิชาการจำนวน 24 วัน ภาคสนาม จำนวน 11 วัน ฝึกภาคสนามในรูปแบบOnline &Virtual classroom ณ พื้นที่เรียนรู้จังหวัดเชียงรายผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom Cloud Meeting และ ภาคสรุป จำนวน 5 วัน วัน รวม 40 วัน ณ วิทยาลัยการพัฒนาชุมชน อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยฝึกอบรมภาคสนาม ณ หมู่บ้านเรียนรู้ ณ บ้านเมืองรวง ตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ในบทบาทหน้าที่ของตนเอง โครงสร้างภารกิจและค่านิยมของกรมการพัฒนาชุมชน มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของนักพัฒนาที่มีอุดมการณ์ และยึดมั่นในปรัชญา หลักการ และกระบวนการพัฒนาชุมชนได้เป็นอย่างดี ด้วยหลักการมีส่วนร่วม ใช้หลัก 4 ท. ในการขับเคลื่อนงานในระดับพื้นที่ร่วมกับทีมงานและภาคีการพัฒนาต่อไป จึงขอแสดงความยินดีกับน้อง ๆ ทุกคนที่ผ่านหลักสูตรนี้ นอกจากจะผ่านกระบวนการฝึกอบรม ได้เรียนรู้งานพัฒนาชุมชนจากพื้นที่จริงในการสัมผัสวิถีชีวิตของชุมชนและการปรับตัวก่อนการเข้าสู่การปฏิบัติงานจริง เป็นกำลังสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชน ต่อไป อธิบดี พช. กล่าว

(Visited 1 times, 1 visits today)