พิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารงานพัฒนาชุมชนระดับสูง (นพส.) รุ่นที่ 38/2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting

สถาบันการพัฒนาชุมชน
วิทยาลัยการพัฒนาชุมชน ศูนย์วิทยบริการ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี และศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา

วันจันทร์ที่ 27 กันยายน 2564

พิธีปิดการฝึกอบรม นพส.38/2

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ได้มอบหมายให้นายนิวัติ น้อยผาง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารงานพัฒนาชุมชนระดับสูง (นพส.) รุ่นที่ 38/2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting
ในการนี้ ประธานในพิธีได้ร่วมร้องเพลงมาร์ชพัฒนาชุมชน และเพลงจำขึ้นใจ กับผู้เข้ารับการฝึกอบรม รับฟังผู้แทนผู้เข้ารับการฝึกอบรมกล่าวแสดงความรู้สึกที่มีต่อการฝึกอบรมฯ และนำเสนอต้นแบบการพัฒนาเชิงพื้นที่ (The Best of Model) ประเด็น “การขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

ทั้งนี้ นายนิวัติ น้อยผาง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ได้ให้แนวคิดกับผู้ผ่านการฝึกอบรมว่า “Trend ของโลกยุคใหม่ ที่มุ่งเน้นการยึดชุมชนเป็นฐาน
การพัฒนา เป็นแนวคิดหลักของโลก
ประเทศไทยก็ยึดหลักนี้เช่นกัน คือ
การพัฒนาคนทุกช่วงวัย ในสังคมชนบทที่เปลี่ยนแปลงไป ที่มุ่งเน้นทุนนิยมมากขึ้น เราชาวพัฒนาชุมชนต้องสร้างมิติใหม่ของการพัฒนาโดยยึดหลักทางภูมิสังคม และปรับตามบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป
R&D (Research & Development) เป็นแนวปฏิบัติที่งานพัฒนาชุมชนควรยึดหลักไว้ และสร้างความรู้ต่าง ๆ ให้เป็นวิทยาศาสตร์ มีการถอดบทเรียนนำสู่การจัดการความรู้ (Knowledge Management) ที่สำคัญ คือ ในการทำงานเราต้องมี “ทักษะการคิด” เราชาวพัฒนาชุมชนทำงานผ่านผู้นำที่เปรียบเสมือนเป็นเครือข่ายสำคัญ ซึ่งผู้นำถือเป็นผู้มีอิทธิพลต่อคนในชุมชน เราจะมีวิธีการอย่างไรให้ชาวบ้านเชื่อมั่นในตัวเรา และขับเคลื่อนงานด้วยความรู้รักสามัคคี” สรุปการให้โอวาทโดย นางสาววชิรญาณ์ แย้มเยื้อน นักทรัพยากรบุคคล ศพช.นครนายก และกล่าวปิดการฝึกอบรม

“การพัฒนาอย่างสร้างสรรค์ ต้องคิดให้ไกล และไปให้ถึง”

 พวกเรา ขอร่วมเป็นแรงใจ
ให้ชาวไทยก้าวข้ามวิกฤตนี้ไปด้วยกัน

#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDayCDD
#กรมการพัฒนาชุมชน
#โคกหนองนา
#โคกหนองนาโมเดล
#โคกหนองนาพัฒนาชุมชน
#Khoknongna
#ปลูกพืชปลูกผักปลูกรักกับพช

(Visited 1 times, 1 visits today)