“พัฒนากรผู้นำการเปลี่ยนแปลงสู่ชุมชน”

สถาบันการพัฒนาชุมชน โดยวิทยาลัยการพัฒนาชุมชน ร่วมกับศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก

18 เมษายน 2564

** พัฒนากร ผู้นำการเปลี่ยนแปลงสู่ชุมชน **

🙏 สถาบันการพัฒนาชุมชน โดย นายธนวัฒน์ ปิ่นแก้ว ผู้อำนวยการสถาบันการพัฒนาชุมชน มอบหมายนายเอกราช ญาณอุบล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการพัฒนาชุมชน รับฟังแนวทางจากผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชน

🏫 นายนิวัติ น้อยผาง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ให้สร้างขวัญและกำลังใจให้แก่นักศึกษาพัฒนากร และบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “พัฒนากรผู้นำการเปลี่ยนแปลงสู่ชุมชน” เพื่อให้นักศึกษาพัฒนากรได้เกิดแรงบันดาลใจที่ดีในทำงานกับชุมชนต่อไป

🚌 เดินทางไปรายงานตัวเพื่อฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม ณ พื้นที่จังหวัดต้นสังกัด

(Visited 1 times, 1 visits today)