📢 วันสุดท้ายแห่งโลกการเรียนรู้ในห้องเรียนเสมือนจริง สถาบันการพัฒนาชุมชน

📢 สถาบันการพัฒนาชุมชน โดยวิทยาลัยการพัฒนาชุมชน

1 มีนาคม 2564

📢 วันสุดท้ายแห่งโลกการเรียนรู้ในห้องเรียนเสมือนจริง สถาบันการพัฒนาชุมชน โดยวิทยาลัยการพัฒนาชุมชน ดำเนินการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หลักสูตรพัฒนากรก่อนประจำการ รุ่นที่ 114

“ด้วยรัก ผูกพัน ยึดมั่นในอุดมการณ์นักพัฒนา” กิจกรรมประเมินเสริมพลังของหลักสูตรพัฒนากรระหว่างประจำการ รุ่นที่ 114 ตั้งมั่นในปณิธานการเป็นข้าราชการที่ดี เป็นนักพัฒนาที่เข้าใจ และอยู่ในใจพี่น้องประชาชน

พิธีปิดการฝึกอบรมอบอวนไปด้วยความอบอุ่นของครอบครัวกรมการพัฒนาชุมชน นายธนวัฒน์ ปิ่นแก้ว ผู้อำนวยการสถาบันการพัฒนาชุมชน ได้กล่าวรายงานผลการดำเนินงานฝึกอบรมฯ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงานในสังกัดสถาบันการพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่สังกัดสถาบันการพัฒนาชุมชนร่วมเป็นเกียรติและให้กำลังใจ

“ด้วยรัก ห่วงใย เป็นกำลัง ให้พัฒนากร รุ่นที่ 114” นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมขน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรม และให้โอวาทแก่พัฒนากรก่อนประจำการ รุ่นที่ 114
ขอแสดงความยินดีแก่พัฒนากร รุ่น 114 สิ่งแรกที่จะกล่าวคือต้องมีความซื่อตรง ซื่อสัตย์แก่ครอบครัวเพื่อที่จะได้เป็นฐานของชีวิต ครอบครัวต้องมีความสุข เรื่องที่สอง การมีคุณธรรม หลักการในการทำงาน แนวทางในการทำงานในพื้นที่ เรื่องสำคัญที่สุดในการทำงานคือเรื่องของการสื่อสาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักพัฒนากรมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเป็นนักสื่อสารที่ดี โดยมีองค์ประกอบที่สำคัญ ดังนี้
1.มีความรู้จริงในเรื่องที่จะกระทำ
2.มีความเอาใจใส่ ละเอียด รอบคอบ ในการจดบันทึกเรื่องราวต่าง ๆ
3.มีทักษะและความสามารถในการเรียบเรียงเรื่องราวเพื่อนำไปสู่การสื่อสาร
4.การเขียน การพูด หรือการบรรยายต้องสามารถสื่อสารรู้เรื่อง เพราะการสื่อสารถือว่ามีความสำคัญ และเป็นหัวใจสำคัญของการทำงานทุก ๆ ประการ
สิ่งสำคัญที่สุดที่จะกล่าวให้ทราบคือ งานภารกิจต่าง ๆ ที่มีเยอะแยะมากมาย ซึ่งมีเป้าหมายที่จะนำไปสู่การทำให้เศรษฐกิจมีฐานรากที่มั่นคงชุมชนพึ่งตนเองได้ทั้งสิ้น ดังนั้นงานที่อยู่ในเนื้องานไม่ว่าจะเป็นที่สำนักงานพัฒนาอำเภอ และสำนักงานพัฒนาจังหวัด อย่าไปแยกส่วน ต้องทำให้คนเกิดความศรัทธาในตัวเรา การที่จะทำให้เพื่อนฝูงมีความรักใคร่ต้องไม่หยิ่ง ยโส จองหอง ซึ่งการทำให้มิตรภาพเกิดขึ้นมาได้ เราต้องมีไมตรีจิต อัธยาศัยที่ดี และมีวจีที่ไพเราะ และต้องมีความเสียสละที่จะช่วยเหลือผู้อื่น อย่าละทิ้งชาวบ้าน ต้องมีความประหยัด ไม่ฟุ่มเฟือย ไม่ดูถูกชาวบ้าน ซึ่งสิ่งเหล่านี้คือเสน่ห์ที่เสริมให้มิตรภาพระหว่าง เรากับผู้บังคับบัญชา และชาวบ้านมีความเพิ่มพูนมากขึ้น อย่างไรก็ดีชีวิตต้องมีแก่นสารและสาระ ซึ่งแบ่งเป็น 2 แนวทางดังนี้
สาระที่ 1 ต้องมีหลักเกณฑ์ วิชาการ ไม่ทิ้งการพัฒนาตนเอง
สาระที่ 2 ต้องมีความรับผิดชอบ เป็นแบบอย่างที่ดี
ในท้ายที่สุดนี้อยากจะกล่าวกับพัฒนากรรุ่นใหม่ ดังนี้ ในชีวิตของคนเราความสำเร็จของสิ่งที่ทุกคนต้องการ ซึ่งคนที่จะประสบผลสำเร็จต้องมีอยู่ 3 ส่วน คือมีความรู้ และหมั่นขวนขวายหาความรู้ทางด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ เสมอ โดยเฉพาะมือถือก็มีความจำเป็น การฟังมีความจำเป็น การอ่านมีความจำเป็น การดูมีความจำเป็น การลงมือปฏิบัติเพื่อให้ได้ความรู้ก็มีความจำเป็น ความรู้ทุกคนมีไม่เท่ากัน ใครที่มีมากก็ได้เปรียบ ใครที่มีน้อยก็ต้องทุ่มเทหาความรู้ และต้องมีความสามารถในการทำงาน และมีทัศนคติที่ดีจะช่วยทำให้เราไปแสวงหาความรู้ ช่วยทำให้เรามีความอดทน ขยันหมั่นเพียรในการทำงาน เราต้องฝึกมองโลกในแง่ดี มีความ
ร่าเริงแจ่มใส ฝึกเป็นคนที่จะมีความหวัง ความก้าวหน้า
ท้ายที่สุด ด้วยความปรารถนาดี และอยากเป็นกำลังใจให้กับน้อง ๆ พัฒนากร รุ่น 114 เป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติ ในการสร้างความเข้มแข็งให้กับทุกครัวเรือนในพื้นที่ที่เราเรารับผิดชอบด้วยความสุข และด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ของสมเด็จพระบรมราชินี ของพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ให้เป็นที่มั่นของการมีเป้าหมายในชีวิตการทำงานว่า เราจะทำให้พี่น้องประชาชนมีความสุข และเราจะทำให้ตัวเราเป็นที่รักของผู้พบเห็น และมีความเจริญก้าวหน้า ข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชนต้องไม่ทิ้งพื้นที่ สร้างมิตรภาพกับชุมชนและเครือข่ายการพัฒนา มีความเสียสละใกล้ชิดพี่น้องประชาชน “หัวใจของการทำงาน คือ “การสื่อสาร” ให้ทุกคนเข้าใจตรงกันในเรื่องเดียวกัน” ณ ห้องประชุม 5001 ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน

ทั้งนี้ นายเอกราช ญาณอุบล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการพัฒนาชุมชน มอบหมาย”ทีมงานหน้าบ้าน” และ “ทีมงานหลังบ้าน” ทำหน้าที่ผ่านระบบออนไลน์ผ่าน Zoom Could Meeting ณ สตูดิโอห้องสมุดสถาบันการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน ตามโครงการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หลักสูตรพัฒนากรก่อนประจำการ รุ่นที่ 114

💯 ^^ โรงเรียนนักพัฒนา เพราะที่นี่ทุกวินาทีคือการเรียนรู้ ^^
💥 โรงเรียนปิดแต่มิตรภาพไม่เคยปิด !!!

(Visited 1 times, 1 visits today)