⭐️พช.ประกวดผู้นำการเปลี่ยนแปลงระดับประเทศ ประเภทดีเลิศ ⭐️

📣สถาบันการพัฒนาชุมชน โดยศูนย์วิทยบริการ
⭐️พช.ประกวดผู้นำการเปลี่ยนแปลงระดับประเทศ ประเภทดีเลิศ ⭐️

🗓29 มิถุนายน 2564 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในพิธีเปิด การประกวดผู้นำการเปลี่ยนแปลงระดับประเทศ ประภทดีเลิศ ภายใต้โครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อค้นห้า The best of the best ผู้นำการเปลี่ยนแปลงระดับดีเลิศ จากผู้เข้าประกวดที่ผ่านการคัดเลือกผู้นำฯระดับดีเด่นจำนวน 18 ตำบลดีเด่นเพียงหนึ่งเดียวพิชิตเงินรางวัลสนับสนุนหนึ่งล้านบาท ภายใต้คติพจน์ “1 หมู่บ้านเลี้ยงดูได้ทั้งตำบล สร้างความมั่นคงทางอาหาร ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 11 ท่านเข้าร่วมตัดสินการประกวด นำโดย ดร.นิรันดร์ จงวุฒิเวศย์ (อธิบดีกรมการพัฒนชุมชน ลำดับที่ 17 ) เป็นประธานคณะกรรมการตัดสิน นายไมตรี อินทุสุต (ประธานกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน),พลตรี นพดล ปิ่นทอง (ผู้อำนวยการสำนักงานทหารพัฒนา) , นายคณิต ธนูธรรมเจริญ (ข้าราชการบำนาญ ข้าราชการพลเรือนในสังกัดสำนักงานพระราชวัง),ดร.ขนิฏฐา กาญจนรังสีนนท์ (ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการพัฒนาชุมชน),รศ.วรวรรณ โรจนไพบูลย์,ผศ.พิเชฐ โสวิทยสกุล (อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง), นายบรรหาญ เนาวรัตน์ (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโก่งธนู) ,นางแสงจันทร์ ระวังกิจ (ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโก่งธนู) นางสาวสร้อยฟ้า โอสุคนธ์ทิพย์ (ผู้ประกาศข่าวและพิธีกรโทรทัศน์) ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน และนายธนวัฒน์ ปิ่นแก้ว (ผู้อำนวยการสถาบันการพัฒนาชุมชน) เป็นคณะกรรมการเเละเลขานุการ

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวในพิธีเปิดว่า ” กรมการพัฒนาชุมชนขอกราบขอบพระคุณคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่ได้ให้เกียรติสละเวลาอันมีค่า มาร่วมคัดเลือกเพื่อค้นหาผู้นำการเปลี่ยนแปลงระดับดีเลิศในครั้งนี้ และเป็นกำลังใจให้แก่ผู้เข้าประกวดทุกท่านที่จะเป็นต้นแบบให้แก่ตำบล หมู่บ้านอื่น ได้มาศึกษาเรียนรู้ เหมือนตำบลต้นแบบที่เสมือนครู อย่างตำบลโก่งธนู”

โดยการประกวดประจำวันที่ 29 มิถุนายน 2564 เป็นการประกวดในวันแรก ประกอบด้วยผู้นำการเปลี่ยนแปลงจำนวน 3 ตำบลดีเด่น ได้แก่ ตำบลพระเเท่น จังหวัดกาญจนบุรี ตำบลเสม็ดใต้ จังหวัดฉะเชิงเทรา และตำบลคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งเป็นการประกวดในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom cloud meeting ระยะเวลาการนำเสนอประกวดจำนวน 1 ชั่วโมงต่อตำบล ซึ่งการประกวดผู้นำการเปลี่ยนแปลงระดับดีเลิศ จะดำเนินการประกวดในระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2564 ในรูปแบบออนไลน์

(Visited 1 times, 1 visits today)