โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบฯ กิจกรรมที่ 1 ฝึกอบรมเพิ่มทักษะระยะสั้นฯ ของ ศพช.พิษณุโลก

รุ่นที่ 4 @ ศพช.พิษณุโลก ดำเนินการระหว่างวันที่ 8 – 12 ธันวาคม 2563
– ลงทะเบียน พิธีเปิดมอบนโยบาย
– กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
– เรียนรู้ตำราบนดิน กิจกรรมเดินชมพื้นที่
– เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน
– การแปลงปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติเป็นขั้นเป็นตอน

ในการนี้
นายธนวัฒน์ ปิ่นแก้ว
ผู้อำนวยการสถาบันการพัฒนาชุมชน ได้เดินทางมาติดตามการดำเนินการโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบฯ
กิจกรรมที่ 1 ฝึกอบรมเพิ่มทักษะระยะสั้นฯ ของ ศพช.พิษณุโลก และได้พบปะพร้อมมอบแนวทางการดำเนินงานในพื้นที่จริง
แก่ผู้อบรมรุ่นที่ 3 โดยมี นายประยุกต์ สุดธัญญรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนพิษณุโลก
รับการติดตามในประเด็นต่างๆ

(Visited 1 times, 1 visits today)