โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนเปลี่ยน รุ่นที่ 15 ของสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

📣สถาบันการพัฒนาชุมชน โดย ศูนย์วิทยบริการ

7 กุมภาพันธ์ 2565 นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “บทบาทของกรมการพัฒนาชุมชนในระดับภูมิภาค” แก่ผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนเปลี่ยน รุ่นที่ 15 ของสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ณ ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน ผ่านทางระบบ zoom โดยนายธนวัฒน์ ปิ่นแก้ว ผู้อำนวยการสถาบันการพัฒนาชุมชน มอบหมายให้นางปาริชาติ สุรบัณฑิตวงศ์ ผอ.ศูนย์วิทยบริการ ในการดำเนินการจัดทำบทบรรยาย โดยมอบหมายให้น.ส.รัชฏาภรณ์ บุตรคำโชติ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการอำนวยความสะดวก ในครั้งนี้

📚 อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนได้ถ่ายทอดกรอบแนวคิดกระบวนการขับเคลื่อนภารกิจกรม บทบาทของกรมการพัฒนาชุมชนในระดับภูมิภาค ภารกิจงานสำคัญ ประสบการณ์การทำงานในระดับภูมิภาคพร้อมทั้งให้หลักการทำงานให้เรียบง่ายได้สาระ และทำปัจจุบันให้ดีที่สุด ใช้หลักการ 4 ป.ของพัฒนาชุมชนในการทำงาน ได้แก่ ประชาชน ประหยัด ประสานงานและประชาธิปไตย

📍สำหรับการเรียนรู้ในวันนี้ ผู้เข้าอบรมทั้ง 30 คนมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทของกรมการพัฒนาชุมชน กรอบแนวคิด กระบวนการขับเคลื่อนงาน ภารกิจสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมทั้งประสบการณ์และหลักการทำงาน เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานด้านการพัฒนาชุมชนต่อไป

(Visited 1 times, 1 visits today)