โครงการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หลักสูตรพัฒนากรก่อนประจำการ รุ่นที่ 119 (ภาคสรุป) ระหว่างวันที่ 24-31มกราคม 2565

🏫 สถาบันการพัฒนาชุมชน โดยวิทยาลัยการพัฒนาชุมชน ร่วมกับ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี ชลบุรี นครศรีธรรมราช และนครนายก ดำเนินการฝึกอบรมโครงการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หลักสูตรพัฒนากรก่อนประจำการ รุ่นที่ 119 (ภาคสรุป) ระหว่างวันที่ 24-31มกราคม 2565

📆 วันจันทร์ที่ 31 มกราคม 2565

💪 ขับเคลื่อนงานด้วยใจ คือหัวใจของนักพัฒนา❤️

📖 “ด้วยรัก ผูกพัน ยึดมั่นในอุดมการณ์นักพัฒนา” กิจกรรมตั้งปณิธานนักพัฒนา ของหลักสูตรพัฒนากรก่อนประจำการ รุ่นที่ 119 ตั้งมั่นในปณิธานการเป็นข้าราชการที่ดี เป็นนักพัฒนาที่เข้าใจ และอยู่ในใจพี่น้องประชาชน

👩‍🏫 “ด้วยรัก ห่วงใย เป็นกำลัง ให้พัฒนากร รุ่นที่ 119 นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ให้เกียรติเป็นประธานพิธีมอบวุฒิบัตรพร้อมเข็มวิทยฐานะ และปิดการฝึกอบรมฯ และให้โอวาทแก่พัฒนากรก่อนประจำการ รุ่นที่ 119
ขอแสดงความยินดีแก่พัฒนากร รุ่น 119 สิ่งแรกที่จะกล่าวคือต้องมีความซื่อตรง ซื่อสัตย์แก่ครอบครัวเพื่อที่จะได้เป็นฐานของชีวิต ครอบครัวต้องมีความสุข เรื่องที่สอง การมีคุณธรรม หลักการในการทำงาน แนวทางในการทำงานในพื้นที่ จากที่ได้ผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่ทางหลักสูตรกำหนดทั้งภาควิชาการ ภาคสนาม และภาคสรุป ให้ใช้วิชาความรู้จากวิทยากรได้ถ่ายทอดความรู้ให้ไปปรับใช้กับการปฏิบัติงานให้เต็มความสามารถ โดยการ “ครองตน ครองคน ครองงาน” และมีความ บริหารจัดการชีวิตให้เกิดความสมดุล ต้องมีหลักเกณฑ์ วิชาการ ไม่ทิ้งการพัฒนาตนเอง และต้องมีความรับผิดชอบ เป็นแบบอย่างที่ดี
ท้ายที่สุด ด้วยความปรารถนาดี และอยากเป็นกำลังใจให้กับน้อง ๆ พัฒนากร รุ่น 119 เป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติ ในการสร้างความเข้มแข็งให้กับทุกครัวเรือนในพื้นที่ ที่เรารับผิดชอบด้วยความสุข และมีเป้าหมายในชีวิตการทำงานว่า เราจะทำให้พี่น้องประชาชนมีความสุข และเราจะทำให้ตัวเราเป็นที่รักของผู้พบเห็น และมีความเจริญก้าวหน้า ข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชนต้องไม่ทิ้งพื้นที่ สร้างมิตรภาพกับชุมชนและเครือข่ายการพัฒนา มีความเสียสละใกล้ชิดพี่น้องประชาชน “หัวใจของการทำงานให้ประสบผลสำเร็จ คือ ความมุ่งมั่นและตั้งใจ” และเชื่อมั่นว่า น้อง ๆ พัฒนากร รุ่นที่ 119 ทุกคนพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการในบทบาทของพัฒนากร ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ขอให้ทุกคนจงยึดมั่นในหลักการปรัชญาและกระบวนการพัฒนาชุมชน ทำงานติดพื้นที่ รักชาวบ้าน ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความวิริยะอุตสาหะ ยึดมั่นในระเบียบวินัย เป็นข้าราชการที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรมและเป็นนักพัฒนาที่สร้างศรัทธาให้กับพี่น้องประชาชน ในนามกรมการพัฒนาชุมชนได้อย่างภาคภูมิ
นายธนวัฒน์ ปิ่นแก้ว ผู้อำนวยการสถาบันการพัฒนาชุมชน ได้กล่าวรายงานผลการดำเนินงาน มีผู้ผ่านการฝึกหลักสูตรพัฒนากรก่อนประจำกำร รุ่นที่ 119 จำนวน 101 คน ผ่านเกณฑ์การประเมินผลทั้งหมด โดยมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับดีมาก โอกาสนี้ นายประเมิน อุมา พัฒนาการจังหวัดชลบุรี นายสุธีร์ มั่งมี เลขานุการกรม นายอิรยศ เอนก ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี นายเฉลิมเกียรติ แผนกิจเจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการพัฒนาชุมชน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีด้วย
❤️ ให้ข้อคิดการดำเนินชีวิต และการปฏิบัติตนในการเป็นข้าราชการ พัฒนากรต้อง “สร้างสมดุลชีวิต” คือ ต้องบริหารจัดการชีวิตให้สมดุลทั้งการทำงาน การใช้ชีวิต และสุขภาพร่างกาย เพราะสิ่งสำคัญคือสุขภาพที่ดีจะทำให้ส่งต่อโอกาสดีๆ ให้คนอื่น ๆ ได้

❤️สร้างศรัทธาให้เกิด แล้วจะเกิดการพัฒนาไม่มีที่สิ้นสุด❤️

🏫ตรงต่อเวลา รักษาวินัย ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง🏫

✅ Change For Good
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#WorldSoilDayCDD
#KM
#CDDKM
#กรมการพัฒนาชุมชน
#SDGforAll
#โคกหนองนาโมเดล
#โคกหนองนาพัฒนาชุมชน
#หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
#กสิกรรมธรรมชาติ

(Visited 1 times, 1 visits today)