โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “นักพัฒนาชุมชน” รุ่นที่ 35

🏫 พช.เปิดบ้านต้อนรับ “นักพัฒนาชุมชน” รุ่นที่ 35 สู่โรงเรียนนักพัฒนา
กรมการพัฒนาชุมชน สถาบันการพัฒนาชุมชน ดำเนินงานโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “นักพัฒนาชุมชน” รุ่นที่ 35 โครงการความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และกรมการพัฒนาชุมชน ระหว่างวันที่ 18 – 27 พฤษภาคม 2565 ณ วิทยาลัยการพัฒนาชุมชน อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี และพื้นที่จังหวัดชลบุรี โดยมอบหมายให้วิทยาลัยการพัฒนาชุมชนและศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรีเป็นหน่วยดำเนินการ

👩‍🏫 ประชาชนพึ่งตนเองได้ คือเป้าหมายของนักพัฒนา🤝

📆 วันที่ 26 พฤษภาคม 2565

👩‍🏫 นายนิวัติ น้อยผาง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในพิธีปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร นักพัฒนาชุมชน รุ่นที่ 35 การพัฒนาชุมชนในปัจจุบันต้องอาศัยการทำงานร่วมกันหรือเรียกว่า “บูรณาการ” นักพัฒนาชุมชน รุ่นที่ 35 ทุกคน คือกำลังในการพัฒนาให้เกิดความยั่งยืน การสร้างเครือข่ายในการทำงานโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ทำงานโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง และปฏิบัติตามระเบียบ แบบแผนของทางราชการ สุดท้ายนี้ขอให้กำลังใจนักพัฒนาชุมชน รุ่นที่ 35 ให้มีกำลังใจในการทำงาน บริหารจัดการชีวิตให้สมดุล และประสบผลสำเร็จในโอกาสต่อไป รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าว ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meeting

ฝึกฝนการพูดในที่ชุมชน กิจกรรม นำทัศนะ ในหัวข้อ “แรงบันดาลใจในการรับราชการ” และ “เทคการทำงานให้ประสบผลสำเร็จ”

👩‍🏫 ปลุกพลัง เติมเต็มทักษะ โดย นายเฉลิมเกียรติ แผนกิจเจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการพัฒนาชุมชน Wrap Up สรุปภาพรวมการเรียนรู้ และเติมเต็มข้อคิดในการนำไปปรับใช้ในการทำงานและการดำเนินชีวิต

ช่วงเช้า : เรียนรู้ในหัวข้อ “การประยุกต์และพัฒนางานพัฒนาชุมชนของท้องถิ่น” วิทยากรโดย ดร.กาญจนา รอดแก้ว

👩‍🏫 ช่วงบ่าย : มอบรางวัล “เพชรนักพัฒนา” ได้แก่ นางอมรรักษ์ บงบุตร นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ และกิจกรรมตั้งปณิธานนักพัฒนา ปณิธานความดี ในการเป็นข้าราชการที่ดี และเป็นนักพัฒนาที่เป็นที่พึ่งของประชาชน

🏫วิทยาลัยการพัฒนาชุมชน ทุกที่ทุกเวลาคือการเรียนรู้🌟 ✅ Change For Good

(Visited 1 times, 1 visits today)