“สพช.รวมพลังหน่วยงานในสังกัด พช.ระดมหาแนวทางขับเคลื่อนศูนย์สารภี”

“สพช.รวมพลังหน่วยงานในสังกัด พช.ระดมหาแนวทางขับเคลื่อนศูนย์สารภี”
วันที่ 9มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 5001 ชั้น 5 และ ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting โดยมีนายนิวัติ น้อยผาง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุม เพื่อหารือแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์สารภี จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ ศูนย์สารภีเชียงใหม่ ศูนย์สารภีสตูล ศูนย์สารภีอุบลราชธานี โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยงานในสังกัด พช.ส่วนกลาง และส่วน สพจ.ส่วนภูมิภาค และศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน ร่วมหารือร่วมกัน
ประเด็นดังนี้
1การจัดแบ่งโครงสร้างภายในกรมฯ โดยให้ศูนย์สารภี อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสถาบันการพัฒนาชุมชน
2การจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนศูนย์สารภี
3.การนำเสนอผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของ สพจ./ศพช/สำนัก/กองที่เกี่ยวข้อง
4.การส่งมอบงานศูนย์สารภีเดิม ของ สพจ.ให้กับ สพช.
จากการประชุม ประธานในที่ประชุมฯ ได้ให้แนวทางการขับเคลื่อนศูนย์สารภีโดยให้คำนึงถึงการให้บริการของศูนย์สารภีในเรื่องการแก้ไขปัญหาหนี้ การออม และเพิ่มรายได้ และใช้พื้นที่เป็นศูนย์ฝึกอบรมประชาชน โดยให้ปราชญ์ชุมชน และชาวบ้าน เป็นพระเอก โดยภาครัฐเป็นฝ่ายสนับสนุน ยึดกลไก 3+5+7 ในการขับเคลื่อนศูนย์ฯ โดย
นายธนวัฒน์ ปิ่นแก้ว ผู้อำนวยการสถาบันการพัฒนาชุมชน มอบหมายให้นางอุทัยวรรณ
มินสุวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มงานวิจัยและพัฒนา พร้อมผู้อำนวยกลุ่มงานทุกกลุ่มงานของสถาบันการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือแนวทางในการขับเคลื่อนในครั้งนี้

(Visited 1 times, 1 visits today)