ร่วมวางแผนออกแบบหลักสูตรนายทหารนักพัฒนา เพื่อเตรียมการฝึกอบรม

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.30 น. นายธนวัฒน์ ปิ่นแก้ว ผู้อำนวยการสถาบันการพัฒนาชุมชน
พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ และวิทยาลัยการพัฒนาชุมชน โดยมี พ.อ. สมาน จันทร์เศียร หัวหน้ากองวิชาการ
ศูนย์ฝึกศึกษาสำนักงานทหารพัฒนา หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (หก.กวช.ศฝษ.สทพ.นทพ.) พร้อมคณะ

เพื่อเข้าเยี่ยม/พบปะพูดคุย/ร่วมวางแผน/ออกแบบหลักสูตรนายทหารนักพัฒนา เพื่อเตรียมการฝึกอบรม
จำนวน 2 หลักสูตร โดยหลักสูตรละ 3 สัปดาห์ คือ

  1. ระดับนายทหารชั้นสัญญาบัตร
  2. ระดับนายทหารชั้นประทวน

ซึ่งในแต่ละหลักสูตร จะมีรายวิชาด้านกระบวนการพัฒนาชุมชน จำนวนประมาณ 5 – 6 วันพร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรื่องการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่
“โคก หนอง นา โมเดล”

ณ สถาบันการพัฒนาชุมชน ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)