พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

🏫 สถาบันการพัฒนาชุมชน โดยวิทยาลัยการพัฒนาชุมชน 🌟

📇 15 พฤศจิกายน 2564

🤝 เริ่มแล้วหลักสูตร ผอ.ประสานฯ สู่การขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน🤝

📝 นายนิวัติ น้องผาง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน โดยมีนายธนวัฒน์ ปิ่นแก้ว ผู้อำนวยการสถาบันการพัฒนาชุมชน เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยท่านนิวัติ น้อยผาง ได้เน้นย้ำเกี่ยวกับ thinking skill 3 เรื่องได้แก่ ความคิดแบบองค์รวม ความคิดแบบรวบยอด และความคิดแบบบูรณาการ

📖 เปิดหลักสูตรในภาคเช้าด้วยเวทีเสวนาในหัวข้อ “ความหวังของผู้บริหารต่อผู้อำนวยการกลุ่มประสานฯ” โดยมีนายอุทัย สิงห์ทอง พัฒนาการจังหวัดกาฬสินธุ์ นางรัชนี โพธิสัตยา พัฒนาการจังหวัดกาญจนบุรี นางสุมาลี ศิริจินดา ผู้อำนวยการกองคลัง และนางสาวสุขนันทิพย์ ศรีสมวงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานบรรจุแต่งตั้งกองการเจ้าหน้าที่ ร่วมเวทีเสวนาในครั้งนี้
📔 ภาคบ่าย เป็นการเรียนรู้ งบประมาณกรมฯปี 2565 และระบบรายงานผลการบริหารงบประมาณและบริหารกิจกรรม/โครงการ (BPM) โดยนางสาวธันยนันท์ ศานติกรวาณิชย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จากกองแผนงาน

(laptop)โดยโครงการฯ จะดำเนินการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 14 – 19 พฤศจิกายน 2565 ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting ถ่ายทอดสัญญาณจากห้องสมุดกรมการพัฒนาชุมชน ชั้น 5 สถาบันการพัฒนาชุมชน

📚 นักประสานและสนับสนุนฯ เก่ง ดี ทันสมัย เป็น พช. 4.0

#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDayCDD
#กรมการพัฒนาชุมชน
#โคกหนองนา
#โคกหนองนาโมเดล
#โคกหนองนาพัฒนาชุมชน
#Khoknongna
#ปลูกพืชปลูกผักปลูกรักกับพช

(Visited 1 times, 1 visits today)