@พช.ขับเคลื่อนงานวิจัยเพื่อพัฒนาและต่อยอดงานพัฒนาชุมชน โครงการ “โคก หนอง นา โมเดล”@

@พช.ขับเคลื่อนงานวิจัยเพื่อพัฒนาและต่อยอดงานพัฒนาชุมชน โครงการ “โคก หนอง นา โมเดล”@
วันที่ 22 มีนาคม 2564 นายธนวัฒน์ ปิ่นแก้ว ผู้อำนวยการสถาบันการพัฒนาชุมชน มอบหมายให้ นายยอดชาย ผ้าเจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มงานจัดการความรู้ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มงานวิจัยและพัฒนา พร้อมทีมงานกลุ่มงานวิจัยและพัฒนา นำเสนอประเด็นและกรอบการวิจัยโครงการศึกษาวิจัยของกรมการพัฒนาชุมชน ในหัวข้อ : ปัจจัยที่มีผลต่อการส่งเสริมการเรียนรู้
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลตามหลักบวร : กรณีศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งผลจากการวิจัยทำให้ทราบปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการเรียนรู้ โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” โดยมี รศ.วรวรรณ โรจนไพบูลย์ และ ผศ.พิเชฐ โสวิทยสกุล ที่ปรึกษาอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมเป็นคณะที่ปรึกษางานวิจัยของกรมการพัฒนาชุมชน ซึ่งผลจากการวิจัยจะทำให้ทราบปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการเรียนรู้โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบฯและมีแนวทางในการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามทฤษฎีเตาหลอมเหล็กสอดคล้องกับเป้าหมายและวิสัยทัศน์ของกรมการพัฒนาชุมชน “เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง และชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565”
ณ ห้องประชุม 5001 ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)