ประชุมซักซ้อมความเข้าใจการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่”โคก หนอง นา โมเดล”

📣 วันพุธ ที่ 17 มีนาคม 2564 เวลา 15.00 น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมซักซ้อมความเข้าใจการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่”โคก หนอง นา โมเดล” ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) ถ่ายทอดจากกรมการพัฒนาชุมชน ในการนี้นายสุรพล ท้าวพรหม ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี พร้อมด้วย คุณปรเมศวร์ และ คุณแอนนา สิทธิวงศ์ ผู้บริหารเขาใหญ่ พาโนราม่า ฟาร์ม อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ร่วมประชุมดังกล่าว ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี โดยมีประเด็นการประชุม ดังนี้

1.แนวทางการดำเนินงานกิจกรรที่ 2 สร้างพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Community Lab Model for quality of life : CLM) ระดับตำบล และพัฒนาพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household Lad Model for life : HLM) ระดับครัวเรือน โดยอาจารย์รักษ์เผ่า พลรัตน์ พร้อมคณะ และผู้อำนวยการกองคลัง
2.แนวทางการดำเนินงานกิจกรรมที่ 3 สร้างงานสร้างรายได้ ให้แก่ เกษตรกร บัณฑิตจบใหม่ กลุ่มแรงงาน ที่อพยพกลับท้องถิ่นและชุมชน โดย ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
3.ตอบประเด็นข้อซักถาม โดยหัวหน้าคณะทำงานและเลขานุการ

(Visited 1 times, 1 visits today)