ประชุมการขับเคลื่อนงานตามแผนพัฒนาสถาบันการพัฒนาชุมชน ระยะ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2567)

สถาบันการพัฒนาชุมชน ประชุมการขับเคลื่อนงานตามแผนพัฒนาสถาบันการพัฒนาชุมชน ระยะ 4 ปี
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2567)

วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 14.00 – 16.30 น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนงานตามแผนพัฒนาสถาบันการพัฒนาชุมชน ระยะ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2567) ณ ห้องประชุม 5001 ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน โดยมี รศ.ดร. สุรินทร์ คำฝอย รองอธิการบดีฝ่ายแผนงาน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รศ.วรวรรณ โรจนไพบูลย์ และ ผศ.พิเชฐ โสวิทยสกุล ที่ปรึกษาอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมให้คำแนะนำและให้แนวทางในการขับเคลื่อนงานตามแผนพัฒนาสถาบันการพัฒนาชุมชน ระยะ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2567)
ผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings

ในการนี้ นายธนวัฒน์ ปิ่นแก้ว ผู้อำนวยการสถาบันการพัฒนาชุมชน ได้นำเสนอการพิจารณาร่างแผนพัฒนาสถาบันการชุมชน
ระยะ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2567) ใน 4 ประเด็น ได้แก่ ประเด็นที่ 1 การยกระดับและพัฒนาคุณภาพการวิจัย ประเด็นที่ 2 การสร้างมาตรฐานการเรียนรู้สาธารณะ ประเด็นที่ 3 สนับสนุนการให้บริการทางวิชาการ และประเด็นที่ 4 พัฒนาสถาบันการพัฒนาชุมชนให้เป็นสถาบันที่มีความเชี่ยวชาญ กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมประชุม ได้แก่ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน 11 แห่ง และวิทยาลัยการพัฒนาชุมชน ผู้อำนวยการกลุ่มงานสังกัดสถาบันการพัฒนาชุมชน และบุคลากรในสังกัดสถาบันการพัฒนาชุมชน

ภาพ/ข่าว : สถาบันการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)