การประชุมคณะทำงานสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานแก้ไขปัญหาช้างป่าพื้นที่รอยต่อ 5 จังหวัดภาคตะวันออก ครั้งที่ 1/2565

🏤สถาบันการพัฒนาชุมชน โดย ศูนย์วิทยบริการ

🌟การประชุมคณะทำงานสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานแก้ไขปัญหาช้างป่าพื้นที่รอยต่อ 5 จังหวัดภาคตะวันออก ครั้งที่ 1/2565💯

🗓30 พฤษภาคม 2565 กรมการพัฒนาชุมชน โดยนายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานประชุม คณะทำงานสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานแก้ไขปัญหาช้างป่าพื้นที่รอยต่อ 5 จังหวัดภาคตะวันออก ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งมีนายนิวัติ น้อยผาง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ผอ.สำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ผอ สำนักพัฒนาทุนและองกรการเงินชุมชน ผอ. ศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน ผอ.สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน และผอ.กองแผนงาน ในการนี้นายธนวัฒน์ ปิ่นแก้ว ผอ.สถาบันการพัฒนาชุมชน มอบหมาย นางปาริชาติ สุรบัณฑิตวงศ์ ผอ.ศูนย์วิทยบริการ และเจ้าหน้าที่ เข้าประชุม ณ ห้องประชุม 5001 ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน

✅โดยคณะทำงานฯ ได้พิจารณาโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมการพัฒนาหมู่บ้านคนรักษ์ช้าง สนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ภายใต้โครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ งบประมาณ 1 ล้านบาท โดยมีพัฒนาการจังหวัด/ผู้แทน เป็นผู้นำเสนอโครงการ รายจังหวัดได้แก่จังหวัดจันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง และสระแก้ว เรียงตามลำดับ

📌ซึ่งคณะผู้บริหารและคณะทำงาน ได้เน้นย้ำให้จังหวัดนำข้อเสนอแนะ ข้อสังเกต นำไปปรับปรุงการนำเสนอโครงการฯ เพื่อให้เกิดประประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อนำไปสู่ “เศรษฐกิจสร้างคุณค่า สังคมเดินหน้าอย่างยั่งยืน”

#Change For Good
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDDKM
#หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
#กสิกรรมธรรมชาติ
#พัชรสุธาคชานุรักษ์
#หมู่บ้านคนรักษ์ช้าง

(Visited 1 times, 1 visits today)