พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ประจำปี พ.ศ. 2564 ให้กรมการพัฒนาชุมชน นำไปทอดถวาย ณ วัดธรรมามูลวรวิหาร ตำบลธรรมามูล อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท

14 พฤศจิกายน 2564 /

13:51 น.

“ภูมิพลังแผ่นดิน” พช. + สจล. รวมพลังภาคีเครือข่ายสนับสนุนกิจกรรม “วันดินโลก64” น้อมรำลึกในหลวง ร.9 “นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม” สานต่อพระราชปณิธานพัฒนาทรัพยากรดินอย่างยั่งยืน

13 สิงหาคม 2564 /

20:48 น.

“การพัฒนามนุษย์ การพัฒนาท้องถิ่น ในพื้นที่ EEC” ตามโครงการการเสวนาทางวิชาการ และปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ การเมืองและการจัดการปกครอง คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

28 มิถุนายน 2564 /

10:04 น.