โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักกฎหมายปกครอง กระบวนการยุติธรรมทางปกครอง และอำนวยการยุติธรรมทางปกครองให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ “หลักปฏิบัติราชการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ” ระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐขององค์กรภาครัฐและบุคคลที่สนใจ จำนวน 200 คน กำหนดวันสัมนาฯ ในวันที่ 7 สิงหาคม 2560 ระหว่างเวลา 8.30 – 16.30 น. ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนแวนชันฯ (สำนักงานศาลปกครอง)

(Visited 1 times, 1 visits today)