การจัดสรรทุนสำหรับเตรียมและพัฒนากำลังคนของภาครัฐในระดับหน่วยงาน (Department-based) ทุนตามความต้องการของส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

(Visited 1 times, 1 visits today)