มท.0406.4 ว1790 ลว 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง การถอดบทเรียนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล เฉพาะจังหวัดอุบลราชธานี เพชรบูรณ์ ร้อยเอ็ด เชียงใหม่ และขอนแก่น

มท.0406.4 ว1790 ลว 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง การถอดบทเรียนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล เฉพาะจังหวัดอุบลราชธานี เพชรบูรณ์ ร้อยเอ็ด เชียงใหม่ และขอนแก่น

30 มิถุนายน 2564 /

11:21 น. /

ดาวน์โหลด

มท 0406.4ว1789 ลว 30 มิถุนายน2564 เรื่อง การขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ด้วยการจัดการความรู้ ยกเว้นจังหวัดสมุทรปราการ สิงห์บุรี และสมุทรสาคร

มท 0406.4ว1789 ลว 30 มิถุนายน2564 เรื่อง การขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ด้วยการจัดการความรู้ ยกเว้นจังหวัดสมุทรปราการ สิงห์บุรี และสมุทรสาคร

30 มิถุนายน 2564 /

11:20 น. /

ดาวน์โหลด

รายชื่อจังหวัดที่เป็นกลุ่มเป้าหมายโครงการตลาดนัดความรู้งานพัฒนาชุมชน (KM Market) ปีงบประมาณ 2564 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมเสริมสร้างการเรียนรู้และสร้างแรงจูงใจในการจัดการความรู้ (Capture & Learn) กิจกรรมย่อยที่ 2.1 การจัดการความรู้โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” (KM สัญจร) และ กิจกรรมย่อยที่ 2.2 เวทีชุมชนนักปฏิบัติระดับภาค

รายชื่อจังหวัดที่เป็นกลุ่มเป้าหมายโครงการตลาดนัดความรู้งานพัฒนาชุมชน (KM Market) ปีงบประมาณ 2564 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมเสริมสร้างการเรียนรู้และสร้างแรงจูงใจในการจัดการความรู้ (Capture & Learn) กิจกรรมย่อยที่ 2.1 การจัดการความรู้โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” (KM สัญจร) และ กิจกรรมย่อยที่ 2.2 เวทีชุมชนนักปฏิบัติระดับภาค

04 มิถุนายน 2564 /

16:30 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อขอรับทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการจัดการปกครอง คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ภายใต้โครงการบัณฑิตอาสาต้นแบบ ระยะที่ 2

ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อขอรับทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการจัดการปกครอง คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ภายใต้โครงการบัณฑิตอาสาต้นแบบ ระยะที่ 2

01 มิถุนายน 2564 /

15:07 น. /

ดาวน์โหลด

หนังสือกรมการพัฒนาชุมชน ที่ มท 0406.6/ว 1208 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2564  เรื่อง การฝึกอบรมโครงการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หลักสูตรพัฒนากรก่อนประจำการ รุ่นที่ 116

หนังสือกรมการพัฒนาชุมชน ที่ มท 0406.6/ว 1208 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 เรื่อง การฝึกอบรมโครงการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หลักสูตรพัฒนากรก่อนประจำการ รุ่นที่ 116

19 พฤษภาคม 2564 /

10:20 น. /

ดาวน์โหลด