หนังสือกรมการพัฒนาชุมชน ด่วนที่สุด ที่ มา 0406.6/ว 2251 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2564  เรื่อง การพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน  เรียนผู้ว่าราชการ 8 จังหวัด ตามรายละเอียดแนบท้าย

หนังสือกรมการพัฒนาชุมชน ด่วนที่สุด ที่ มา 0406.6/ว 2251 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2564 เรื่อง การพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน เรียนผู้ว่าราชการ 8 จังหวัด ตามรายละเอียดแนบท้าย

13 สิงหาคม 2564 /

14:12 น. /

ดาวน์โหลด

ด่วนที่สุด ที่ มท 0406.4/ ว 1936 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 เรื่อง การจัดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคี” เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ด่วนที่สุด ที่ มท 0406.4/ ว 1936 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 เรื่อง การจัดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคี” เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

13 กรกฎาคม 2564 /

10:03 น. /

ดาวน์โหลด

มท.0406.4 ว1790 ลว 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง การถอดบทเรียนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล เฉพาะจังหวัดอุบลราชธานี เพชรบูรณ์ ร้อยเอ็ด เชียงใหม่ และขอนแก่น

มท.0406.4 ว1790 ลว 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง การถอดบทเรียนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล เฉพาะจังหวัดอุบลราชธานี เพชรบูรณ์ ร้อยเอ็ด เชียงใหม่ และขอนแก่น

30 มิถุนายน 2564 /

11:21 น. /

ดาวน์โหลด

มท 0406.4ว1789 ลว 30 มิถุนายน2564 เรื่อง การขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ด้วยการจัดการความรู้ ยกเว้นจังหวัดสมุทรปราการ สิงห์บุรี และสมุทรสาคร

มท 0406.4ว1789 ลว 30 มิถุนายน2564 เรื่อง การขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ด้วยการจัดการความรู้ ยกเว้นจังหวัดสมุทรปราการ สิงห์บุรี และสมุทรสาคร

30 มิถุนายน 2564 /

11:20 น. /

ดาวน์โหลด