หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ประเภทวิชาการ และประเภทอำนวยการ

หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ประเภทวิชาการ และประเภทอำนวยการ

03 กันยายน 2564 /

13:28 น. /

ดาวน์โหลด

หนังสือกรมการพัฒนาชุมชน ด่วนที่สุด ที่ มา 0406.6/ว 2251 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2564  เรื่อง การพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน  เรียนผู้ว่าราชการ 8 จังหวัด ตามรายละเอียดแนบท้าย

หนังสือกรมการพัฒนาชุมชน ด่วนที่สุด ที่ มา 0406.6/ว 2251 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2564 เรื่อง การพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน เรียนผู้ว่าราชการ 8 จังหวัด ตามรายละเอียดแนบท้าย

13 สิงหาคม 2564 /

14:12 น. /

ดาวน์โหลด