หนังสือกรมการพัฒนาชุมชน ที่ มท 0406.6/ว 789 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2564  เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด  เรื่อง การพัฒนาข้าราชการสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ

หนังสือกรมการพัฒนาชุมชน ที่ มท 0406.6/ว 789 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2564 เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด เรื่อง การพัฒนาข้าราชการสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ

25 มีนาคม 2564 /

14:16 น. /

ดาวน์โหลด