หนังสือกรมการพัฒนาชุมชน ด่วนที่สุด มท 0406.7ว7933 ลว 23 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง การดำเนินการโครงการฝึกอาชีพประชาชนพัฒนาคนทุกช่วงวัยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

หนังสือกรมการพัฒนาชุมชน ด่วนที่สุด มท 0406.7ว7933 ลว 23 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง การดำเนินการโครงการฝึกอาชีพประชาชนพัฒนาคนทุกช่วงวัยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

23 พฤศจิกายน 2564 /

14:23 น. /

ดาวน์โหลด

หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ประเภทวิชาการ และประเภทอำนวยการ

หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ประเภทวิชาการ และประเภทอำนวยการ

03 กันยายน 2564 /

13:28 น. /

ดาวน์โหลด