หนังสือกรมการพัฒนาชุมชน ด่วนที่สุด มท 0406.7ว7933 ลว 23 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง การดำเนินการโครงการฝึกอาชีพประชาชนพัฒนาคนทุกช่วงวัยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

หนังสือกรมการพัฒนาชุมชน ด่วนที่สุด มท 0406.7ว7933 ลว 23 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง การดำเนินการโครงการฝึกอาชีพประชาชนพัฒนาคนทุกช่วงวัยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

23 พฤศจิกายน 2564 /

14:23 น. /

ดาวน์โหลด