ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อขอรับทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการจัดการปกครอง คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ภายใต้โครงการบัณฑิตอาสาต้นแบบ ระยะที่ 2

ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อขอรับทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการจัดการปกครอง คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ภายใต้โครงการบัณฑิตอาสาต้นแบบ ระยะที่ 2

01 มิถุนายน 2564 /

15:07 น. /

ดาวน์โหลด

ทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์การเงินและการจัดการปกครอง คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ภายใต้โครงการบัณฑิตอาสาต้นแบบ ระยะที่ 2

ทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์การเงินและการจัดการปกครอง คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ภายใต้โครงการบัณฑิตอาสาต้นแบบ ระยะที่ 2

30 เมษายน 2564 /

16:46 น. /

ดาวน์โหลด