ขอเชิญบุคลากรเข้าอบรมหลักสูตร “ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐและวิธีปฏิบัติงานทางอิเล็กทรอนิกส์” รุ่น3 ระหว่างวันที่ 21-23 สิงหาคม 2560 ณ ห้องบอลรูม (ชั้น1)โรงแรมนารายณ์ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี)

26 มิถุนายน 2560 /

03:20 น. /

ดาวน์โหลด

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรไอซีทีภาครัฐ 2560 จำนวน 3 หลักสูตร ระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน – 15 กันยายน 2560 ณ ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ชั้น 9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ

21 มิถุนายน 2560 /

11:20 น. /

ดาวน์โหลด

โครงการอบรมหลักสูตรผู้บริหารด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ รุ่นที่ ๖ “EXCET – The Millennials” ระหว่างวันที่ 24 มิถุนายน – 2 กันยายน 2560 (เรียนทุกวันเสาร์) โดยสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้

14 มิถุนายน 2560 /

09:46 น. /

ดาวน์โหลด

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ Thailand 4.0” รุ่นที่2 เข้าอบรมระหว่างวันที่ 13 – 14 กรกฏาคม 2560 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ โรงแรมอมารี แอร์พอร์ต ดอนเมือง กรุงเทพ (สำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

09 มิถุนายน 2560 /

09:10 น. /

ดาวน์โหลด

มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP) ซึ่งก่อตั้งโดยกระทรวงการคลัง ได้ดำเนินการจัดอบรมหลักสูตร “ผู้บริหารการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ รุ่นที่3” ระยะเวลาในการอบรมตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน ถึง 2 สิงหาคม 2560 เปิดรับสมัครวันที่ 23 มิถุนายน 2560 (มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ)

09 มิถุนายน 2560 /

08:22 น. /

ดาวน์โหลด

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะจัดอบรม “โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายการเงินการธนาคาร รุ่นที่4 วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม – 4 พฤศจิกายน 2560 อบรมทุกวันจันทรื อังคาร เวลา 17.30 – 20.30 น. และวันเสาร์ เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้อง น.222 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

09 มิถุนายน 2560 /

08:02 น. /

ดาวน์โหลด

เชิญเข้าร่วมสัมนา DASTA Forum 2017 หัวข้อการท่องเที่ยวไทย “ยั่งยืน” หรือ “ยับเยิน” วันที่12 กรกฎาคม 2560 เวลา08.00น.-16.30น. ณ โรงแรม The Okura Prestige Bangkok องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

08 มิถุนายน 2560 /

07:08 น. /

ดาวน์โหลด