ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “แนวทางการปฏิบัติราชการด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้าง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560”

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “แนวทางการปฏิบัติราชการด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้าง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560”

04 สิงหาคม 2560 /

03:46 น. /

ดาวน์โหลด

ด่วนที่สุด!!! ประชาสัมพันธ์อบรมหลักสูตร Microcredit and Sufficiency Economy Development ระหว่างวันที่ 21 สิงหาคม – 2 กันยายน 2560 ณ กรมการพัฒนาชุมชน คุณสมบัติเป็นข้าราชการระดับปฏิบัติการขึ้นไป มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษตามที่กำหนด โดยส่งมาที่สถาบันการพัฒนาชุมชนภายในวันที่ 4 สิงหาคม 2560 ทางอีเมลล ์ kyusabai@gmail.com เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ นายกิตติศักดิ์ อยู่สบาย 0625678849

ด่วนที่สุด!!! ประชาสัมพันธ์อบรมหลักสูตร Microcredit and Sufficiency Economy Development ระหว่างวันที่ 21 สิงหาคม – 2 กันยายน 2560 ณ กรมการพัฒนาชุมชน คุณสมบัติเป็นข้าราชการระดับปฏิบัติการขึ้นไป มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษตามที่กำหนด โดยส่งมาที่สถาบันการพัฒนาชุมชนภายในวันที่ 4 สิงหาคม 2560 ทางอีเมลล ์ kyusabai@gmail.com เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ นายกิตติศักดิ์ อยู่สบาย 0625678849

03 สิงหาคม 2560 /

08:10 น. /

ดาวน์โหลด

เรียนเชิญเข้าร่วมโครงการสัมนาวิชาการเรื่อง “การเมืองกับการบริหารจัดการภาครัฐในยุค Thailand 4.0” ในระหว่างวันที่ 2 – 4 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส กรุงเทพฯ อัตราค่าลงทะเบียนคนละ 7,500 บาท ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 21 กรกฎาคม 2560 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เอกสารที่แนบมา (คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

เรียนเชิญเข้าร่วมโครงการสัมนาวิชาการเรื่อง “การเมืองกับการบริหารจัดการภาครัฐในยุค Thailand 4.0” ในระหว่างวันที่ 2 – 4 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส กรุงเทพฯ อัตราค่าลงทะเบียนคนละ 7,500 บาท ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 21 กรกฎาคม 2560 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เอกสารที่แนบมา (คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

12 กรกฎาคม 2560 /

04:05 น. /

ดาวน์โหลด

โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักกฎหมายปกครอง กระบวนการยุติธรรมทางปกครอง และอำนวยการยุติธรรมทางปกครองให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ “หลักปฏิบัติราชการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ” ระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐขององค์กรภาครัฐและบุคคลที่สนใจ จำนวน 200 คน กำหนดวันสัมนาฯ ในวันที่ 7 สิงหาคม 2560 ระหว่างเวลา 8.30 – 16.30 น. ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนแวนชันฯ (สำนักงานศาลปกครอง)

โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักกฎหมายปกครอง กระบวนการยุติธรรมทางปกครอง และอำนวยการยุติธรรมทางปกครองให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ “หลักปฏิบัติราชการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ” ระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐขององค์กรภาครัฐและบุคคลที่สนใจ จำนวน 200 คน กำหนดวันสัมนาฯ ในวันที่ 7 สิงหาคม 2560 ระหว่างเวลา 8.30 – 16.30 น. ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนแวนชันฯ (สำนักงานศาลปกครอง)

12 กรกฎาคม 2560 /

04:00 น. /

ดาวน์โหลด

เรียนเชิญและพิจารณาส่งบุคลากรเข้าอบรม 1)หลักสูตรบริหารองค์กร 4.0 เพื่อรวมเป็นพลังขับเคลื่อน thailand 4.0 ผ่านนวัตกรรมการบริหารประเทศ คลัง 4.0 2)หลักสูตรผู้นำ 4.0 นวัตกรรมการบริหารจัดการประเทศ เพื่อสร้างความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันบนเวทีโลก Believe Thailand 4.0 (มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง)

เรียนเชิญและพิจารณาส่งบุคลากรเข้าอบรม 1)หลักสูตรบริหารองค์กร 4.0 เพื่อรวมเป็นพลังขับเคลื่อน thailand 4.0 ผ่านนวัตกรรมการบริหารประเทศ คลัง 4.0 2)หลักสูตรผู้นำ 4.0 นวัตกรรมการบริหารจัดการประเทศ เพื่อสร้างความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันบนเวทีโลก Believe Thailand 4.0 (มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง)

06 กรกฎาคม 2560 /

08:28 น. /

ดาวน์โหลด

รับนักศึกษาใหม่ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารพัฒนา (หลักสูตรนานาชาติ) คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2560

รับนักศึกษาใหม่ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารพัฒนา (หลักสูตรนานาชาติ) คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2560

06 กรกฎาคม 2560 /

08:06 น. /

ไม่มีไฟล์

เชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อมการจัดหาพัสดุแนวทางใหม่สำหรับหน่วยงานของรัฐวิชา “การจัดหาพัสดุแนวทางใหม่ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 2560” ระหว่างวันที่ 3-4 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมรอยัลริเวอรื บางพลัด กรุงเทพ ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,900 บาท (สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร)

เชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อมการจัดหาพัสดุแนวทางใหม่สำหรับหน่วยงานของรัฐวิชา “การจัดหาพัสดุแนวทางใหม่ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 2560” ระหว่างวันที่ 3-4 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมรอยัลริเวอรื บางพลัด กรุงเทพ ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,900 บาท (สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร)

03 กรกฎาคม 2560 /

07:34 น. /

ดาวน์โหลด

เชิญสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรเครือข่ายทางวัฒนธรรม ประจำปี 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานวัฒนธรรมให้กับผู้บริหารเครทอข่ายวัฒนธรรม (กรมส่งเสริมวัฒนธรรม)

เชิญสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรเครือข่ายทางวัฒนธรรม ประจำปี 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานวัฒนธรรมให้กับผู้บริหารเครทอข่ายวัฒนธรรม (กรมส่งเสริมวัฒนธรรม)

03 กรกฎาคม 2560 /

07:28 น. /

ดาวน์โหลด