โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักกฎหมายปกครอง กระบวนการยุติธรรมทางปกครอง และอำนวยการยุติธรรมทางปกครองให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ “หลักปฏิบัติราชการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ” ระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐขององค์กรภาครัฐและบุคคลที่สนใจ จำนวน 200 คน กำหนดวันสัมนาฯ ในวันที่ 7 สิงหาคม 2560 ระหว่างเวลา 8.30 – 16.30 น. ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนแวนชันฯ (สำนักงานศาลปกครอง)

โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักกฎหมายปกครอง กระบวนการยุติธรรมทางปกครอง และอำนวยการยุติธรรมทางปกครองให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ “หลักปฏิบัติราชการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ” ระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐขององค์กรภาครัฐและบุคคลที่สนใจ จำนวน 200 คน กำหนดวันสัมนาฯ ในวันที่ 7 สิงหาคม 2560 ระหว่างเวลา 8.30 – 16.30 น. ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนแวนชันฯ (สำนักงานศาลปกครอง)

12 กรกฎาคม 2560 /

04:00 น. /

ดาวน์โหลด

เรียนเชิญและพิจารณาส่งบุคลากรเข้าอบรม 1)หลักสูตรบริหารองค์กร 4.0 เพื่อรวมเป็นพลังขับเคลื่อน thailand 4.0 ผ่านนวัตกรรมการบริหารประเทศ คลัง 4.0 2)หลักสูตรผู้นำ 4.0 นวัตกรรมการบริหารจัดการประเทศ เพื่อสร้างความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันบนเวทีโลก Believe Thailand 4.0 (มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง)

เรียนเชิญและพิจารณาส่งบุคลากรเข้าอบรม 1)หลักสูตรบริหารองค์กร 4.0 เพื่อรวมเป็นพลังขับเคลื่อน thailand 4.0 ผ่านนวัตกรรมการบริหารประเทศ คลัง 4.0 2)หลักสูตรผู้นำ 4.0 นวัตกรรมการบริหารจัดการประเทศ เพื่อสร้างความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันบนเวทีโลก Believe Thailand 4.0 (มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง)

06 กรกฎาคม 2560 /

08:28 น. /

ดาวน์โหลด

รับนักศึกษาใหม่ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารพัฒนา (หลักสูตรนานาชาติ) คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2560

รับนักศึกษาใหม่ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารพัฒนา (หลักสูตรนานาชาติ) คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2560

06 กรกฎาคม 2560 /

08:06 น. /

ไม่มีไฟล์

เชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อมการจัดหาพัสดุแนวทางใหม่สำหรับหน่วยงานของรัฐวิชา “การจัดหาพัสดุแนวทางใหม่ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 2560” ระหว่างวันที่ 3-4 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมรอยัลริเวอรื บางพลัด กรุงเทพ ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,900 บาท (สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร)

เชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อมการจัดหาพัสดุแนวทางใหม่สำหรับหน่วยงานของรัฐวิชา “การจัดหาพัสดุแนวทางใหม่ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 2560” ระหว่างวันที่ 3-4 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมรอยัลริเวอรื บางพลัด กรุงเทพ ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,900 บาท (สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร)

03 กรกฎาคม 2560 /

07:34 น. /

ดาวน์โหลด

เชิญสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรเครือข่ายทางวัฒนธรรม ประจำปี 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานวัฒนธรรมให้กับผู้บริหารเครทอข่ายวัฒนธรรม (กรมส่งเสริมวัฒนธรรม)

เชิญสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรเครือข่ายทางวัฒนธรรม ประจำปี 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานวัฒนธรรมให้กับผู้บริหารเครทอข่ายวัฒนธรรม (กรมส่งเสริมวัฒนธรรม)

03 กรกฎาคม 2560 /

07:28 น. /

ดาวน์โหลด

ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการ สศอ. (OIE Forum) ประจำปี 2560 “S-Curve Industry” Transforming towards Thailand4.0 “S-Curve จุดเปลี่ยนไทยแลนด์4.0:” วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.00-16.00 น. ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี (สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม)

ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการ สศอ. (OIE Forum) ประจำปี 2560 “S-Curve Industry” Transforming towards Thailand4.0 “S-Curve จุดเปลี่ยนไทยแลนด์4.0:” วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.00-16.00 น. ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี (สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม)

03 กรกฎาคม 2560 /

07:24 น. /

ดาวน์โหลด

เรียนเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมงานสัมนาสำหรับผู้บริหารระดับสูง CEO,HR and Top leaders Conference ในวันพุธ ที่1 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30-17.45 น. ณ โรงแรมแบงค็อก แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค สุขุมวิท22 (The Global Leadership Development Expert)

เรียนเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมงานสัมนาสำหรับผู้บริหารระดับสูง CEO,HR and Top leaders Conference ในวันพุธ ที่1 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30-17.45 น. ณ โรงแรมแบงค็อก แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค สุขุมวิท22 (The Global Leadership Development Expert)

03 กรกฎาคม 2560 /

07:18 น. /

ดาวน์โหลด

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) จัดอบรมและสัมนา เกี่ยวกับวิชาชีพวิศวกรรม เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ และประสบการณ์ที่ถูกต้อง ดูวัน เวลา สถานที่ ได้ที่เอกสารแนบ

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) จัดอบรมและสัมนา เกี่ยวกับวิชาชีพวิศวกรรม เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ และประสบการณ์ที่ถูกต้อง ดูวัน เวลา สถานที่ ได้ที่เอกสารแนบ

03 กรกฎาคม 2560 /

07:06 น. /

ดาวน์โหลด