โครงการพัฒนาบุคลากรหลักสูตร “การปฏิบัติงานด้านการพัสดุสำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุมือใหม่หน่วยงานภาครัฐตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560” โดย สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร

โครงการพัฒนาบุคลากรหลักสูตร “การปฏิบัติงานด้านการพัสดุสำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุมือใหม่หน่วยงานภาครัฐตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560” โดย สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร

24 ตุลาคม 2560 /

11:25 น. /

ดาวน์โหลด