ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร “การป้องกันความเสี่ยงการจัดซื้อจัดจ้างและการรับผิดทางละเมิดในการปฏิบัติงาน” ระหว่างวันที่ 25-26 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพ (สำนักงานวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร)

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร “การป้องกันความเสี่ยงการจัดซื้อจัดจ้างและการรับผิดทางละเมิดในการปฏิบัติงาน” ระหว่างวันที่ 25-26 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพ (สำนักงานวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร)

03 กรกฎาคม 2560 /

06:57 น. /

ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มรายละเอียดการสมัครทุนฝึกอบรมหลักสูตร Capacity Building Program on Enhancing the Development of Small and Medium Industries (SMI) ระหว่างวันที่ 30กรกฎาคม – 9สิงหาคม 2560 ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ส่งเอกสารการสมัครมายังสถาบันการพัฒนาชุมชน ภายในวันที่ 29 มิถุนายน 2560 (กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ)

27 มิถุนายน 2560 /

04:18 น. /

ดาวน์โหลด

เชิญชวนบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 6 หลักสูตร (แนบมาใน pdf หลักสูตรที่ 4-6) ภายใต้แนวคิดการปฏิรูประบบราชการในปัจจุบันที่มุ่งให้ระบบราชการมีความทันสมัย สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร.087-5045068

26 มิถุนายน 2560 /

03:49 น. /

ดาวน์โหลด

เชิญชวนส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 6 หลักสูตร (แนมมาใน pdf1-3) ภายใต้แนวคิดการปฏิรูประบบราชการในปัจจุบันที่มุ่งให้ระบบราชการมีความทันสมัย สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร.087-5045068 (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช)

26 มิถุนายน 2560 /

03:44 น. /

ดาวน์โหลด

ขอเชิญบุคลากรเข้าอบรมหลักสูตร “ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐและวิธีปฏิบัติงานทางอิเล็กทรอนิกส์” รุ่น3 ระหว่างวันที่ 21-23 สิงหาคม 2560 ณ ห้องบอลรูม (ชั้น1)โรงแรมนารายณ์ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี)

26 มิถุนายน 2560 /

03:20 น. /

ดาวน์โหลด

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรไอซีทีภาครัฐ 2560 จำนวน 3 หลักสูตร ระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน – 15 กันยายน 2560 ณ ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ชั้น 9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ

21 มิถุนายน 2560 /

11:20 น. /

ดาวน์โหลด

โครงการอบรมหลักสูตรผู้บริหารด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ รุ่นที่ ๖ “EXCET – The Millennials” ระหว่างวันที่ 24 มิถุนายน – 2 กันยายน 2560 (เรียนทุกวันเสาร์) โดยสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้

14 มิถุนายน 2560 /

09:46 น. /

ดาวน์โหลด