ขอความอนุเคราะห์ให้บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลที่จำเป็นสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล ผ่านบทเรียนออนไลน์

ขอความอนุเคราะห์ให้บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลที่จำเป็นสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล ผ่านบทเรียนออนไลน์

07 กรกฎาคม 2564 /

16:09 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อขอรับทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการจัดการปกครอง คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ภายใต้โครงการบัณฑิตอาสาต้นแบบ ระยะที่ 2

ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อขอรับทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการจัดการปกครอง คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ภายใต้โครงการบัณฑิตอาสาต้นแบบ ระยะที่ 2

01 มิถุนายน 2564 /

15:07 น. /

ดาวน์โหลด

หนังสือกรมการพัฒนาชุมชน ด่วนที่สุด ที่ มท 0406.6/ว 992 ลงวันที่ 19 เมษายน 2564 เรื่อง โครงการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หลักสูตรพัฒนากรก่อนประจำการ รุ่นที่ 116

หนังสือกรมการพัฒนาชุมชน ด่วนที่สุด ที่ มท 0406.6/ว 992 ลงวันที่ 19 เมษายน 2564 เรื่อง โครงการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หลักสูตรพัฒนากรก่อนประจำการ รุ่นที่ 116

20 เมษายน 2564 /

10:20 น. /

ดาวน์โหลด

หนังสือกรมการพัฒนาชุมชน ที่ มท 0406.6/ว 789 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2564  เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด  เรื่อง การพัฒนาข้าราชการสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ

หนังสือกรมการพัฒนาชุมชน ที่ มท 0406.6/ว 789 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2564 เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด เรื่อง การพัฒนาข้าราชการสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ

25 มีนาคม 2564 /

14:16 น. /

ดาวน์โหลด