วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์ สถาบันการพัฒนาชุมชน

วิสัยทัศน์

“เป็นสถาบันชั้นนำระดับประเทศด้านการพัฒนาชุมชน”

พันธกิจ

    1. พัฒนาสมรรถนะบุคลากรของกรมฯให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ
    2. ศึกษา วิจัยและพัฒนางานพัฒนาชุมชน
    3. ให้บริการประชาชน ผู้นำชุมชน และหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศด้านการพัฒนาชุมชนและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
    4. ส่งเสริมและพัฒนา การจัดการความรู้ในการพัฒนาชุมชน
    5. พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ในการพัฒนาชุมชนและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในงานพัฒนาชุมชนในระดับพื้นที่
    6. พัฒนาการบริหารจัดการสถาบันฯ ตามหลักธรรมาภิบาล

เป้าประสงค์ (Goal)

    1. บุคลากรของกรมการพัฒนาชุมชน สามารถส่งเสริมการบริหารจัดการชุมชนได้อย่างมืออาชีพ
    2. ผู้นำชุมชน สามารถบริหารจัดการชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
    3. ผลงานวิจัย สามารถนำไปใช้ในการพัฒนาชุมชนได้อย่างสอดคล้องกับสถานการณ์และภูมิสังคม
    4. ภาคีและเครือข่ายการพัฒนาชุมชน สามารถนำองค์ความรู้ด้านการพัฒนาชุมชนไปปรับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue)

    1. การพัฒนาบุคลากรของกรมการพัฒนาชุมชนที่มีคุณภาพและคุณธรรม สามารถเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ
    2. การพัฒนางานวิจัยด้านการพัฒนาชุมชนเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
    3. การจัดการความรู้
    4. การพัฒนาคุณภาพการให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชนและสังคม
    5. การพัฒนาองค์กร
    6. การพัฒนามาตรฐานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 1 การพัฒนาบุคลากรของกรมการพัฒนาชุมชนที่มีคุณภาพและคุณธรรม สามารถเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ

    เป้าประสงค์
    1. พัฒนาบุคลากรทักษะวิชาชีพโดดเด่น มีสมรรถนะสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ
    2. พัฒนาบุคลากรที่มีความรู้และความสามารถประยุกต์ความรู้ในการทำงาน หรือแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม
    3. พัฒนาบุคลากรให้มีภาวะผู้นำและทักษะทางสังคม
    4. พัฒนาบุคลากรให้มีคุณธรรมและจริยธรรม
    5. พัฒนาบุคลากรให้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน สามารถพัฒนาศักยภาพตนได้อย่างต่อเนื่องและทันต่อการเปลี่ยนแปลง

    กลยุทธ์ (Strategy)
    1. พัฒนาหลักสูตรให้มีความโดดเด่น
    2. พัฒนาระบบและวิธีการพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานสากล
    3. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของนักทรัพยากรบุคคลด้วยวิธีการหรือเครื่องมือที่หลากหลาย

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 2 การพัฒนางานวิจัยด้านการพัฒนาชุมชนเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

    เป้าประสงค์
    1. สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากร ทำการวิจัยด้านการพัฒนาชุมชน
    2. นำผลงานไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชนและสังคมเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

    กลยุทธ์ (Strategy)
    1. จัดทำแผนแม่บทด้านการวิจัยของกรมการพัฒนาชุมชนที่เป็นรูปธรรม
    2. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้สามารถทำงานวิจัยที่มีคุณภาพ
    3. ส่งเสริมและสนับสนุนการทำวิจัย รวมถึงการเผยแพร่สู่ระดับประเทศ และระดับสากลด้วยวิธีการที่หลากหลาย
    4. พัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศด้านงานวิจัยเพื่อการบริหาร และการบริการ
    5.) พัฒนาความร่วมมือด้านงานวิจัย ระหว่างหน่วยงานภายใน และภายนอก

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 3 การจัดการความรู้

 

    เป้าประสงค์
    1. สถาบันการพัฒนาชุมชนเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพในการบริหาร จัดการองค์ความรู้ทั่วทั้งองค์กร โดยการพัฒนากลไกการบริหารองค์ความรู้ เเละสนับสนุนการเรียนรู้ พัฒนาบุคลากรต้นแบบด้านการจัดการความรู้ สร้างเครือข่ายนักจัดการความรู้ด้านการพัฒนาชุมชน
    2. พัฒนาคลังความรู้เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้การพัฒนาชุมชน
    3.ผู้รับบริการและบุคลากรสามารถเข้าถึงองค์ความรู้และนำสู่การพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

    กลยุทธ์ (Strategy)
    1. พัฒนาระบบการจัดการความรู้
    2. พัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านการจัดการความรู้
    3. แสวงหาเเละพัฒนา องค์ความรู้ด้านการพัฒนาชุมชน
    4. พัฒนาเเละส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากคลังความรู้การพัฒนาชุมชน (Excellence Center)

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม

    เป้าประสงค์
    1. ให้บริการทางวิชาการด้านพัฒนาชุมชนแก่หน่วยงานต่างๆ
    2. สร้างความสัมพันธ์อันดี และเป็นที่พึ่งทางวิชาการของชุมชนและสังคม
    3. พัฒนาผู้นำชุมชนให้มีศักยภาพในการพัฒนาตนเองและชุมชนอย่างยั่งยืน

    กลยุทธ์ (Strategy)
    1. สร้างระบบการให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชนและสังคม
    2. พัฒนาการให้บริการทางวิชาการด้วยการพัฒนาหลักสูตรและดำเนินการฝึกอบรมที่มีคุณภาพ
    3. พัฒนาการให้บริการทางวิชาการด้วยการบริหารจัดการที่คล่องตัวและมีประสิทธิภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 5 การพัฒนาองค์กร

    เป้าประสงค์
    1. สถาบันการพัฒนาชุมชนพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างสถาบัน และระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
    2. สถาบันการพัฒนาชุมชนมีแผนและโครงการการพัฒนาบุคลากรของสถาบันอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บุคลากรมีคุณวุฒิ และองค์ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบ มีจิตสำนึกสาธารณะ มีน้ำใจเสียสละเพื่อองค์กรและส่วนรวม
    3. สถาบันการพัฒนาชุมชน พัฒนา ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและปัจจัยเกื้อหนุนให้เอื้อต่อการปฏิบัติงานมีความสุขและมีประสิทธิภาพ

    กลยุทธ์ (Strategy)
    1. พัฒนาระบบและกลไกในการบริหารองค์กร สู่มาตรฐานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
    2. พัฒนาระบบและกลไกในการบริหารงานบุคคล
    3. การพัฒนาบุคลากรในสถาบันการพัฒนาชุมชนให้มีคุณภาพและคุณธรรม
    4. พัฒนาฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพเพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ
    5. มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากร
    6. พัฒนาระบบและกลไกเพื่อลดต้นทุนการบริหาร
    7. พัฒนาระบบและกลไก เพื่อหารายได้ จากสินทรัพย์ของสถาบันให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 6 การพัฒนามาตรฐานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

    เป้าประสงค์
    1. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้เป็นที่ยอมรับ
    2. หน่วยงานของสถาบันการพัฒนาชุมชนได้รับการประเมินตามมาตรฐานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
    3. ทุกหน่วยงานของสถาบันการพัฒนาชุมชนจะต้องมุ่งพัฒนาให้ได้รับการรับรองมาตรฐานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

    กลยุทธ์ (Strategy)
    1. พัฒนาระบบมาตรฐานการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในงานพัฒนาชุมชน
    2. ส่งเสริมและสนับสนุนการขอเข้ารับการการประเมินและขอรับรองตามมาตรฐานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

(Visited 1 times, 1 visits today)