โครงสร้างบุคลากร

นายร่องกี้  พลเยี่ยม
ผู้อำนวยการสถาบันการพัฒนาชุมชน

นางสาวเยาวมาลย์  เศรษฐา
ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ

นายเอกราช  ญาณอุบล
ผอ.วิทยาลัยการพัฒนาชุมชน

นางชุติมา  บุญประเสริฐสิทธิ์
ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมมาตรฐานฯ

นางภัทราวดี  หมั่นเรียน
ผอ.ศูนย์วิทยบริการ


ผอ.กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา

นายเฉลิมเกียรติ  แผนกิจเจริญ
ผอ.กลุ่มงานจัดการความรู้

นางพัชรินทร์  สมหอม
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นายอำนวย  ศรีระแก้ว
ผอ.ศพช.ยะลา

นางประภา  ปานนิตยกุล
ผอ.ศพช.นครนายก

นายทองคูณ  บุญศร
ผอ.ศพช.นครราชสีมา

นายชัยวุฒิ  ครุฑมาศ
ผอ.ศพช.นครศรีธรรมราช

นายวิลาศ  บุญโต
ผอ.ศพช.อุบลราชธานี

นายมงคล  เพชรด่านเหนือ
ผอ.ศพช.อุดรธานี

นางอภิญญา  โกมลรัตน์
ผอ.ศพช.ลำปาง

ผอ.ศพช.พิษณุโลก

นายสุรพล ศรจิตต์
ผอ.ศพช.ชลบุรี

นายธรรมนูญ  ไขว้พันธุ์
ผอ.ศพช.เพชรบุรี

นายสุรพล  ท้าวพรหม
ผอ.ศพช.สระบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)