โ ครงการฝึกอบรม หลักสูตร “นักพัฒนา ชุมชน” รุ่นที่ 37 โครงการความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และกรมการพัฒนาชุมชน ระหว่างวันที่ 16 – 24 พฤศจิกายน 2565

🏫 พช.เปิดบ้านนักพัฒนาต้อนรับ“นักพัฒนาชุมชน”รุ่นที่37
กรมการพัฒนาชุมชน สถาบันการพัฒนาชุมชน ดำเนินงานโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “นักพัฒนา
ชุมชน” รุ่นที่ 37 โครงการความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และกรมการพัฒนาชุมชน ระหว่างวันที่ 16 – 24 พฤศจิกายน 2565 ณ วิทยาลัยการพัฒนาชุมชน อำเภอ บางละมุง จังหวัดชลบุรี และพื้นที่จังหวัดชลบุรี โดยมอบหมายให้วิทยาลัยการพัฒนาชุมชน ศูนย์ศึกษาและ พัฒนาชุมชนชลบุรี สระบุรี นครราชสีมา และศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี ร่วมเป็นหน่วยดำเนินการ

📅 วันที่23พฤศจิกายน2565

👱 นายวิฑูรย์ นวลนุกูล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ประธานพิธีปิดมอบประประกาศนียบัตรแก่ผู้ สำเร็จการฝึกอบรม ตามโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “นักพัฒนาชุมชน” รุ่นที่ 37 โอกาสนี้ได้มอบแนวทางการทำงานแก่นักพัฒนาชุมชน ขอน้อมนำหลักการทรงงานของในหลวงรัชการที่ 9 คือ “อย่ายึดติดตำรา” ให้นำความรู้ที่ได้จากฝึกอบรมไปปรับใช้ในการทำงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ รวมถึงการนำไปประยุกต์ให้ สอดคล้องกับบริบทพื้นที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ และที่สำคัญคือการพัฒนาตนเองโดยการหมั่นเติมเต็มความรู้อยู่เสมอ ท่ามกลางสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงที่นักพัฒนาชุมชนต้องเผชิญ ท่านปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ) ท่านกล่าวไว้ว่า “Change for Good” คือ การทำสิ่งที่ดี ให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป และเพื่อให้บรรลุวิสัย ทัศน์ตามแผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ.2565) “ประชาชนมีรากฐานการดำรงชีวิตและพัฒนาสู่ อนาคตได้อย่างมั่นคงและสมดุลตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หน้าที่สำคัญอีกอีกหนึ่งอย่างของนัก พัฒนาชุมชนคือการขับเคลื่อนและพัฒนาชุมชนโดยการให้พี่น้องประชาชนมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ตามหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในพื้นที่การทำงานต้องอาศัยภาคีเครือข่ายในการทำงาน และภาคีที่จำเป็นใน ยุคปัจจุบันคือ ภาคีภาคสื่อสารมวลชน เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และเป็นการประสัมพันธ์งานไปในตัว ทั้งนี้การเป็นข้าราชการสำคัญที่จะติดตัวเราไปตลอดชีวิตราชการคือ การมีความรู้คู่คุณธรรม คือ การครองตน ครองคน ครองงาน บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์ ขยัน และหมั่นเพียร สุดท้ายขอฝากไว้ว่า “จะเดินให้เร็วให้เดิน คนเดียว แต่ถ้าจะเดินให้ไกลและให้ถึงเป้าหมายต้องเดินไปด้วยกัน” ความเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องและความ เป็นรุ่นก็สำคัญเช่น รักษาและสานสัมพันธ์ต่อไปเพื่อประโยชน์ในอนาคตข้างหน้าจะได้ช่วยเหลือกันและกัน รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนกล่าว
โอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา ชลายนนาวิน คณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ ศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ รองศาสตราจารย์ กมลทิพย์ ว่าที่ ร.ท.ดรอริชัย เกตุจันทร์ ผู้แทนสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น และนายเฉลิมเกียรติ แผนกิจเจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการพัฒนาชุมชน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีฯ ณ ห้อง ศรีราชา วิทยาลัยการพัฒนาชุมชน อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
ตลอดทั้งวันการเรียนรู้ในหลักสูตร

👱 ช่วงเช้า เรียนรู้ในหัวข้าวิชา “การประยุกต์และพัฒนางานพัฒนาชุมชนของท้องถิ่น” วิทยากรโดย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

🌟 กิจกรรมการคัดเลือก “เพชรนักพัฒนา” นักพัฒนาชุมชน รุ่นที่ 37 ผลการคัดเลือกได้แก่ นายยรรยงค์
โพธิ์บุญมา

🌞 ช่วงบ่าย กิจกรรมตั้งปณิธานนักพัฒนา โดยทีมวิทยากรจากสถาบันการพัฒนาชุมชน

✍ ข่าว : จันทร์จิรา ปาโท
📸 ภาพ:กฤษดาโพธิ์งาม/สรินยาลูกรัก 🏫 สถานีข่าว : วพช.

#CDDIn #Influencer
#130ปีกระทรวงมหาดไทย
#60ปีกรมการพัฒนาชุมชน
#โคกหนองนา
#โคกหนองนาโมเดล
#โคกหนองนาพัฒนาชุมชน
#Khoknongna
#CDD #กรมการพัฒนาชุมชน
#WorldSoilDay #GlobalSoilPartnership #UNFAO
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDayCDD #ผู้นำการเปลี่ยนแปลง

(Visited 1 times, 1 visits today)