หลักสูตร “ผู้นำการขับเคลื่อนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน”

ปลัด มท. เปิดหลักสูตร “ผู้นำการขับเคลื่อนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน”

วันที่ 19 ก.ย. 2565 เวลา 13.00 น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ : คณะทำงาน Change for Good ของกระทรวงมหาดไทย หลักสูตร “ผู้นำการขับเคลื่อนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” รุ่นที่ 3 และบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “ทำไมต้อง Change for Good” ผ่านระบบออนไลน์ จากห้อง War Room อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยมีนายบุญธรรม ถาวรทัศนกิจ ผู้อำนวยการสถาบันดำรงราชานุภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวรายงาน และนางสาวเยาวมาลย์ เศรษฐา ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก และเจ้าหน้าที่ฯ พร้อมด้วยผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม จำนวน 49 คน ร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ
ดำเนินการระหว่างวันที่ 19-22 ก.ย. 2565 โดยได้รับการสนับสนุนทีมวิทยากรจากศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี ตลอดหลักสูตรการฝึกอบรม
โดยกิจกรรมของผู้เข้าอบรมในวันนี้ประกอบด้วย
•กระบวนการกลุ่มสัมพันธ์/ความคาดหวัง/ภารกิจหมู่บ้าน
•ทัศนศึกษาตัวอย่างความสำเร็จพื้นที่พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา
•เหลียวหลัง แลหน้า แบ่งกลุ่มถอดบทเรียนจากสิ่งที่ผ่านมา หัวข้อ 130 ปี แห่งการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” โดย รศ.วรวรรณ โรจนไพบูลย์ และผศ.พิเชฐ โสวิทยสกุล ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงมหาดไทย

#๗๐พรรษาจิตอาสาเทิดไท้องค์ราชัน
#กรมการพัฒนาชุมชน
#๖๐ปีกรมการพัฒนาชุมชน
#๑๓๐ปีกระทรวงมหาดไทย_บำบัดทุกข์บำรุงสุข

(Visited 1 times, 1 visits today)