สถาบันการพัฒนาชุมชน รณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโลก

􁄂􀆄ประกาศ􏿿 สถาบันการพัฒนาชุมชน รณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโลก 􀌃􀇐โลก􏿿
วันที่ 23 มิถุนายน 2565 นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในการดำเนินกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2565 (26 June, International Day against Drug Abuse and lllicit Trafficking) โดยนายธนวัฒน์ ปิ่นแก้ว ผอ.สพช. มอบหมายให้ นางอุทัยวรรณ มินสุวรรณ ผอ.กง.วิจัยและพัฒนา พร้อมข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรม กล่าวปฏิญาณตน ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด
(26 มิถุนายน) ประจำปี 2565 ณ ห้องสัมมนา 3003 ชั้น 3 กรมการพัฒนาชุมชน

นายสมคิด จันทมฤก กล่าวว่า มติที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ กำหนดให้วันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประเทศไทยได้ยึดถือปฏิบัติและยืนยันเจตนารมณ์ในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ร่วมกับประชาคมโลกอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ซึ่งในส่วนของกรมการพัฒนาชุมชน ได้รับผิดชอบกิจกรรมสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในโครงการกองทุนแม่ของแผ่นดิน ซึ่งในปัจจุบันมีกองทุนแม่ของแผ่นดินที่กรมการพัฒนารับผิดชอบ จำนวน 22,574 หมู่บ้าน และมีต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน 1,756 หมู่บ้าน มีศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นระดับจังหวัดที่ผ่านการประกวด 141 หมู่บ้าน ซึ่งมีกิจกรรมที่สามารถเป็นต้นแบบในการช่วยเหลือเยาวชนกลุ่มเสี่ยง ให้ความรู้ความเข้าใจกับเครือข่ายกองทุนแม่ เยาวชนกลุ่มเสี่ยง หรือผู้ผ่านการบำบัด ทำให้ชุมชนเกิดความรัก ความสามัคคี และเกิดการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยใช้พลังของครอบครัว ชุมชน เครือข่าย

ทั้งนี้ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมการพัฒนาชุมชนในส่วนกลาง ได้กล่าวปฏิญาณตน ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2565

“วันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประเทศไทยได้มุ่งมั่นในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดมาอย่างต่อเนื่อง และในปี 2565 นี้ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ รวมทั้งเพื่อแสดงเจตนารมณ์และพลังความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ภายใต้กรอบแนวคิดของการรวมพลังเพื่อให้พ้นภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืน นำไปสู่จุดหมาย “สังคมไทยปลอดภัยจากยาเสพติด” ในโอกาสนี้ข้าพเจ้านายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ขอนำคณะทำงานศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกรมการพัฒนาชุมชน (ศอ.ปส.พช.) และคณะทำงานการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565 ขอประกาศเจตนารมณ์ ในการต่อต้านยาเสพติดและขอปฏิญาณว่า “ข้าพเจ้า นายสมคิด จันทมฤก ขอจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ประพฤติตนเป็นคนดี ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทุกชนิด ไม่เสพ ไม่ผลิต ไม่ค้า หรือให้การสนับสนุน ขอร่วมเป็นพลังในการต่อต้านยาเสพติด เฝ้าระวังยาเสพติดในครอบครัว ชุมชน และสังคม จะร่วมทำความดี เสียสละ ทุ่มเทกำลังกาย กำลังใจ และสติปัญญา อย่างสุดกำลังเพื่อประโยชน์ของแผ่นดิน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อสังคมและประเทศชาติปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืน”

ในโอกาสนี้ ขอเชิญชวนข้าราชการ ภาคีเครือข่ายพัฒนาชุมชน คณะกรรมการและสมาชิกของกองทุนแม่ของแผ่นดิน ร่วมกันสร้างพลังในการต่อต้านยาเสพติดในทุกรูป และแนวทางการรณรงค์เพื่อสร้างการรับรู้เนื่องในวันในวันต่อต้านยาเสพติด ให้แก่ประชาชนตามนโยบายของรัฐบาล ที่มุ่งมั่นแก้ไขปัญหายาเสพติดมาอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนเพื่อให้ทุกภาคส่วนรับรู้และเห็นถึงความสำคัญของวันต่อต้านยาเสพติดโลกจากทุกฝ่าย โดยเฉพาะประชาชนทุกคนที่มีบทบาทสำคัญในการเผ้าระวัง ช่วยกันแจ้งเบาะแสและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหายาเสพติดได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

(Visited 1 times, 1 visits today)