การจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีเตาหลอมเหล็กต่อโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

📗📚📋กรมการพัฒนาชุมชน สถาบันการพัฒนาชุมชน โดยกลุ่มงานวิจัยและพัฒนา

วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2564 นายธนวัฒน์ ปิ่นแก้ว ผู้อำนวยการสถาบันการพัฒนาชุมชน มอบหมายให้นางอุทัยวรรณ มินสุวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มงานวิจัยและพัฒนาพร้อมเจ้าหน้าที่ ดำเนินการนำเสนอ (Oral Present) ผลการดำเนินการวิจัยของกรมการพัฒนาชุมชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในหัวข้อเรื่อง ผลการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีเตาหลอมเหล็กต่อโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ภายใต้กิจกรรม Thailand Research Expo Symposium หัวข้อการวิจัยด้านสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง ที่จัดขึ้นในงานในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 (Thailand Research Expo 2021) ระหว่างวันที่ 22 -26 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร โดยนางสาวเมทินี น้อยเรือน ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ทำหน้าที่เป็นผู้นำเสนองานวิจัยในครั้งนี้

นำเสนอโดย : กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา
#Thailand research expo 2021
#World soil Day
#World soil Day CDD
#UNFAO
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@kmit
#ปิดหมู่บ้าน3 เดือนพวกเราอยู่ได้
#108อาชีพแก้จนพัฒนาคนทุกช่วงวัย #wecareaboutyou
#Changeforgood

(Visited 1 times, 1 visits today)