⭐️สถาบันการพัฒนาชุมชน HRD Transformation Lab GREATER IMPACT BETTER RESULTS

⭐️สถาบันการพัฒนาชุมชน HRD Transformation Lab GREATER IMPACT BETTER RESULTS (ไม้ขีดไฟก้านแรก)

(ต้นไม้) 4 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น.
นายธนวัฒน์ ปิ่นแก้ว ผอ.สพช.เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติราชการของสถาบันการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมี ผอ.ศพช.ทุกแห่ง ผอ.กลุ่มงานทุกกลุ่มงาน และหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ พร้อมบุคลากร สพช. เข้าร่วมประชุมเพื่อรับมอบแนวทางและชี้แจงข้อราชการสำคัญเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนงานของสถาบันการพัฒนาชุมชน โดยในรูปแบบใหม่เปลี่ยน แปลงสู่การจัดทำและขับเคลื่อนแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ ด้วยการยึดหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมทั้งการร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ และร่วมทำ เพื่อให้การดำเนินงานไปสู่ความสำเร็จ มี 2 ส่วน ได้แก่ 1.การทำงานตามอำนาจหน้าที่ (Function) ซึ่งขับเคลื่อนงานภารกิจของกรมการพัฒนาชุมชน และ 2.การขับเคลื่อนงานในระดับตัวบุคคล ให้มีแรงบันดาลใจในการทำงาน ยึดมั่นในคุณธรรม ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ณ วิทยาลัยการพัฒนาชุมชน จ.ชลบุรี
#โคกหนองนาโมเดล
#โคกหนองนาพัฒนาชุมชน
#Khoknongna
#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDayCDD

(Visited 1 times, 1 visits today)