พช. ร่วมประชาคมขอใช้พื้นที่ “ทุ่งบางกระชา” จำนวน 736 ไร่ ตำบลบางสมบูรณ์, บางลูกเสือ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จัดตั้ง “สถาบันเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน” เป็นศูนย์การเรียนรู้แก่ประชาชน

 

พช. ร่วมประชาคมขอใช้พื้นที่ “ทุ่งบางกระชา” จำนวน 736 ไร่ ตำบลบางสมบูรณ์ ,บางลูกเสือ อำเภอองครักษ์ จัดตั้ง “สถาบันเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน” เป็นศูนย์การเรียนรู้แก่ประชาชน
วันที่ 23 กันยายน 2564
นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายให้ นายธนวัฒน์ ปิ่นแก้ว ผู้อำนวยการสถาบันการพัฒนาชุมชน นายสุธีธ์ มั่งมี เลขานุการกรม และนายเสฏฐชัย ยุทธเศรษฐสิริ พัฒนาการจังหวัดนครนายก เข้าร่วมประชาคมเสวนาขอใช้พื้นที่ “ทุ่งบางกระชา” จำนวน 736 ไร่ ตำบลบางสมบูรณ์ ,บางลูกเสือ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก เพื่อจัดทำโครงการสถาบันเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน” (Institute Of Sufficiency Economy for Sustainable Community โดยมี นายพีระ การุญ นายอำเภอองครักษ์ เป็นประธาน พร้อมด้วยชาวบ้านหมู่ที่ 2, 4, 9 ตำบลบางสมบูรณ์, ตำบลบางลูกเสือ อำเภอองครักษ์ เข้าร่วม ณ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก โดยการถ่ายทอดผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting
กรมการพัฒนาชุมชน มีความประสงค์ขอใช้ ขอถอนสภาพ และขอขึ้นทะเบียนที่ดินสาธารณประโยชน์ หนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง (นสล.) เลขที่ นย.0200 ที่ดินเลขที่ 58 แปลง “ทุ่งบางกระชา” ซึ่งตั้งอยู่หมู่ที่ 2, 4, 9 ตำบลบางสมบูรณ์ ,บางลูกเสือ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก บางส่วนเนื้อที่ 736-3-62.3 ไร่ ที่อยู่ในความดูแลของกระทรวงมหาดไทย การจัดตั้ง “สถาบันเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน” (Institute Of Sufficiency Economy for Sustainable Community Development) กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย โดยมีวัตถุประสงค์ 1) สร้างแบบอย่างการพัฒนาพื้นที่โดยน้อมนำแนวพระราชดำริฯ เศรษฐกิจพอเพียงหรือทฤษฎีใหม่ มาประยุกต์ใช้ตามบริบท ภูมิสังคมและสืบสานพระราชปณิธานงานด้านอารยเกษตร 2) รวบรวมองค์ความรู้ สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมที่เหมาะสม จัดเก็บและเผยแพร่ทฤษฎีใหม่อย่างเป็นระบบ 3) พัฒนาคน เผยแพร่องค์ความรู้ให้กับผู้ที่สนใจ ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 4) สร้างงาน สร้างรายได้ ส่งเสริมโอกาสในการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ตลอดจนสร้างประโยชน์สุขในหลากมิติให้กับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียง 5) ขยายผลตัวอย่างความสำเร็จของการดำเนินงานด้านการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 6) สร้างระบบฐานข้อมูลเครือข่ายทั่วประเทศเพื่อการวางแผนการขับเคลื่อนอย่างเป็นกระบวนการและเป็นรูปธรรม 7) สร้างและพัฒนาพื้นที่ต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงสู่เป้าหมายความยั่งยืนโลกเพื่อขยายผลสู่ระดับนานาชาติ

#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDayCDD
#กรมการพัฒนาชุมชน
#โคกหนองนา
#โคกหนองนาโมเดล
#โคกหนองนาพัฒนาชุมชน
#Khoknongna
#ปลูกพืชปลูกผักปลูกรักกับพช

(Visited 1 times, 1 visits today)