ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรในสังกัด จัดส่งผลงานศึกษาวิจัยหรือบทความวิชาการด้านแรงงานเพื่อไปเผยแพร่ในเว็บไซต์ศูนย์วิจัยแรงงานแห่งชาติ

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรในสังกัด จัดส่งผลงานศึกษาวิจัยหรือบทความวิชาการด้านแรงงานเพื่อไปเผยแพร่ในเว็บไซต์ศูนย์วิจัยแรงงานแห่งชาติ (http://nlrc.mol.go.th)

(Visited 1 times, 1 visits today)