หลักสูตรนักบริหารงานพัฒนาชุมชนระดับสูง (นพส.) รุ่นที่ 38/2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สถาบันการพัฒนาชุมชน
วิทยาลัยการพัฒนาชุมชน ศูนย์วิทยบริการ กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี และศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา

วันพุธที่ 8 กันยายน 2564

 ToC การพัฒนาเชิงสร้างสรรค์ และเครื่องมือในการทำงานแบบบูรณาการ

 วันที่ 10 ของการเรียนรู้ในหลักสูตรนักบริหารงานพัฒนาชุมชนระดับสูง (นพส.) รุ่นที่ 38/2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting ซึ่งในวันนี้ ผศ.ดร.จิตติ มงคลชัยอรัญญา คณบดีวิทยาลัยโลกคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อธิบายถึงการพัฒนาเชิงสร้างสรรค์ และเครื่องมือในการทำงานแบบบูรณาการ ซึ่งนอกจากการบรรยายแล้ว ท่านวิทยากรได้ออกแบบกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมที่มุ่งเน้นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ร่วมกันระดมความคิด เกี่ยวกับแนวทางหรือวิธีการทำงานที่ใช้ความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ จนเกิดผลกระทบเชิงบวกที่เพิ่มมากขึ้นต่อชุมชนหรือสังคม อีกยังได้ให้ผู้เข้าอบรมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกรณีศึกษาที่เชื่อมโยงกับ ToC (Theory of Change)

(light bulb)“การพัฒนาอย่างสร้างสรรค์ ต้องคิดให้ไกล และไปให้ถึง”

(handshake) พวกเรา ขอร่วมเป็นแรงใจ (handshake)
(bouquet) ให้ชาวไทยก้าวข้ามวิกฤตนี้ไปด้วยกัน(bouquet)

#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDayCDD
#กรมการพัฒนาชุมชน
#โคกหนองนา
#โคกหนองนาโมเดล
#โคกหนองนาพัฒนาชุมชน
#Khoknongna
#ปลูกพืชปลูกผักปลูกรักกับพช

(Visited 1 times, 1 visits today)